(S)vå­ra nöt­ter som ska knäc­kas

Vinst­för­bud och frisko­lor strids­frå­gor på S-kon­gress

Hallands Nyheter - - Sverige/världen - Owe Nilsson/tt

Den skärp­ta asyl­po­li­ti­ken, vins­ter i väl­fär­den och det fria skol­va­let är någ­ra av kon­flik­ter­na som vän­tar när So­ci­al­de­mo­kra­ter­na in­le­der sin 39:e kon­gress i Gö­te­borg i hel­gen. De re­li­giö­sa frisko­lor­na kan ock­så bli en jo­ker som stäl­ler till det för par­ti­led­ning­en.

To­talt ska cir­ka 2 000 mo­tio­ner med un­ge­fär 4500 at­t­sat­ser be­hand­las av de 350 om­bu­den, ut­ö­ver par­ti­led­ning­ens rikt­lin­jer. Flest mo­tio­ner finns kring äm­nen som väl­färd, jobb och ut­bild­ning.

Men bakom de ne­utra­la be­grep­pen döl­jer sig fle­ra strids­frå­gor. En så­dan är den skärp­ta asyl­po­li­ti­ken. Här finns åt­skil­li­ga krav på att So­ci­al­de­mo­kra­ter­na ska ha en ge­ne­rö­sa­re po­li­tik än i dag och att de per­ma­nen­ta up­pe­hålls­till­stån­den åter ska bli re­gel, samt att fa­mil­jeå­ter­för­e­ning­en blir li­ka ge­ne­rös som ti­di­ga­re. Bakom kra­ven finns bland and­ra Stock­holms par­ti­di­strikt och Mal­mö ar­be­tar­kom­mun. Par­ti­sty­rel­sen för­sva­rar skärp­ning­en av po­li­ti­ken och slår fast att Sve­ri­ge in­te ska till­ba­ka till si­tu­a­tio­nen hös­ten 2015.

En an­nan strids­frå­ga kan bli val­fri­he­ten och vins­ter i väl­fär­den. Par­ti­sty­rel­sen väl­kom­nar val­fri­he­ten men vill skär­pa re­gel­ver­ket och ”stop­pa vinstjak­ten”. Frå­gan är om om­bu­den nö­jer sig med det. Från fle­ra håll kom­mer krav på att van­li­ga ak­tie­bo­lag över hu­vud taget in­te ska få fö­re­kom­ma in­om väl­fär­den och att vinstut­tag i sko­lan helt en­kelt ska för­bju­das.

De re­li­giö­sa frisko­lor­na har åter kom­mit på ta­pe­ten ef­ter av­slö­jan­det om köns­se­pa­re­ra­de bus­sar till en re­li­giös fri­sko­la i Stock­holm. Gö­te­borgs ar­be­tar­kom­mun vill helt för­bju­da re­li­giö­sa frisko­lor, and­ra vill stop­pa eta­ble­ring­en av nya. Par­ti­sty­rel­sen ef­ter­ly­ser ”hår­da­re re­gel­verk” och skärpt till­syn, men vill in­te gå för­buds­vä­gen.

Tig­ge­ri­et kan ock­så bli en frå­ga. Par­ti­led­ning­en vill för­bju­da att män­ni­skor tjä­nar peng­ar på and­ras tig­ge­ri. Man vill ock­så se över ord­nings­la­gen ”i syf­te att yt­ter­li­ga­re be­grän­sa tig­ge­ri­et”. Här vill fle­ra, bland and­ra So­ci­al­de­mo­kra­ter för Tro och So­li­da­ri­tet, se en ge­ne­rö­sa­re håll­ning. Bland an­nat fö­reslås att kom­mu­ner­na ska bli skyl­di­ga att upp­rät­ta lag­li­ga upp­ställ­nings­plat­ser, nå­got som par­ti­sty­rel­sen av­vi­sar. Någ­ra krav på total­för­bud finns in­te.

Kon­gres­sen på­går den 8-12 april.

FOTO: JO­HAN NILSSON/TT

Sam­las. So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas par­ti­le­da­re Ste­fan Löfven när han i feb­ru­a­ri pre­sen­te­ra­de par­ti­sty­rel­sens för­slag på nya po­li­tis­ka rikt­lin­jer in­för hel­gens kon­gress.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.