”Jag le­ve­re­rar rätt bra un­der press”

GRAT­TIS: 50 ÅR 7 APRIL

Hallands Nyheter - - Livets Gång - LE­NA BERGLUND 010-471 53 63 le­na.berglund@hn.se

Pe­ter Ax­born har ald­rig be­hövt by­ta ar­bets­gi­va­re se­dan han som ung blev klar med sin au­to­ma­tions­ut­bild­ning i Var­berg. Om­väx­ling och ut­veck­ling har han kun­nat få än­då.

– Jag bör­ja­de fak­tiskt ar­be­ta ex­tra på SCA i Fal­ken­berg re­dan när jag gick el­pro­gram­met. När jag läst fär­digt au­to­ma­tion, en på­bygg­nads­ut­bild­ning med pro­gram­me­ring, fick jag fast jobb på Fal­ken­bergs­fa­bri­kens elav­del­ning. I min upp­växt var da­to­rer ing­en vik­tig del i mitt liv, men jag gil­la­de tek­nik och att lö­sa pro­blem, och jag för­stod att det skul­le bli sto­ra för­änd­ring­ar in­om in­du­strin.

EF­TER ETT TAG fick han mind­re pro­jektupp­drag med en del jobb ut­om­lands. Han avan­ce­ra­de och blev pro­jek­tin­gen­jör och se­dan av­del­nings­chef på fa­bri­ken i Fal­ken­berg.

– Det var ett stort steg att börja job­ba mer med män­ni­skor, ett steg jag in­te ång­rat. Jag var chef över 55 per­so­ner se­dan fick jag 2012 chan­sen att bli pro­duk­tions­chef med än­nu stör­re an­svar och in­gå i led­nings­tea­met.

Pe­ter trivs med att få nya ar­bets­upp­gif­ter och nytt an­svar un­der ”la­gom” hård press.

– Jag le­ve­re­rar rätt bra un­der press. Det har va­rit väl­digt kul att se hur Fal­ken­bergs­fa­bri­ken och dess per­so­nal har ut­veck­lats ge­nom åren, ut­veck­ling­en får ald­rig stan­na av för det skul­le in­ne­bä­ra slu­tet. Just nu så hål­ler de ju på att star­ta upp en ny ma­skin även där och jag vet att de har lång­sik­ti­ga stra­te­gi­er och mål för att ut­veck­la fa­bri­ken och per­so­na­len vi­da­re. Det är po­si­tivt för he­la Fal­ken­berg.

MEN SE­DAN SEP­TEM­BER för­de­lar Pe­ter sin ar­bets­tid mel­lan det nya sto­ra Sca-hu­set i Möln­dal, fa­bri­ken i Slo­va­ki­en och ibland and­ra plat­ser. I Slo­va­ki­en an­sva­rar han för sex sto­ra in­ve­ste­rings­pro­jekt, det hand­lar om allt från byg­ge av en ny fa­briks­bygg­nad till fle­ra nya pro­duk­tions­ma­ski­ner och ett nytt au­to­ma­ti­se­rat la­ger. Må­let är att allt ska va­ra klart som­ma­ren 2018.

– Jag bor kvar i Fal­ken­berg och pend­lar till Möln­dal och Slo­va­ki­en. Fa­briks­bygg­na­der­na i Slo­va­ki­en lig­ger på en mind­re ort 2,5 tim­mes bil­färd från Bud­a­pest, när jag är där ne­re bor jag på ho­tell.

HEM­MA I FAL­KEN­BERG kopp­lar Pe­ter av med vän­ner, golf, mo­tor­cy­kel och båt­liv. Över hu­vud taget såg hans far, som var se­gel­in­struk­tör i Stock­holm in­nan han träf­fa­de Pe­ters mam­ma och flyt­ta­de till Fal­ken­berg, till att det blev myc­ket båt­liv.

– NÄR JAG var el­va år skaf­fa­de familjen en stor se­gel­båt som vi se­mest­ra­de med var­je som­mar. Jag tyc­ker om seg­ling men har en mo­tor­båt, seg­ling tar för lång tid. Jag har all­tid gil­lat mo­to­rer, jag gil­lar fart.

Li­vet har för­stås in­te all­tid va­rit ljust och trev­ligt, den tid som på­ver­kat ho­nom mest är när yngs­te so­nen Wik­tor vid nio års ål­der drab­ba­des av en hjärn­tu­mör.

– Vi märk­te att han of­ta tap­pa­de ba­lan­sen och tog sned­steg, när det blev vär­re och lä­kar­na slutligen kon­sta­te­ra­de att det be­rod­de på en tu­mör aku­to­pe­re­ra­des han da­gen ef­ter. Det var en oro i många år.

– Wik­tors in­sjuk­nan­de har änd­rat mitt sätt att tän­ka. Man ska in­te skju­ta upp det man verk­li­gen vill. Man kan in­te gå och vän­ta och hop­pas att det man vill gö­ra sker av sig självt.

Pe­ter Ax­born är in­ne i en hek­tisk pe­ri­od. Se­dan sep­tem­ber för­ra året an­sva­rar han för sex sto­ra in­ve­ste­rings­pro­jekt i Slo­va­ken.

"Wik­tors in­sjuk­nan­de har änd­rat mitt sätt att tän­ka. Man ska in­te skju­ta upp det man verk­li­gen vill"

PE­TER AX­BORN

NÄR WIK­TOR FÖR ett år se­dan be­rät­ta­de att han skul­le va­ra med i tv-så­pan Pa­ra­di­se Ho­tel tyck­te Pe­ter att det var kul och ba­ra att ac­cep­te­ra.

– Jag viss­te in­te att han var in­tres­se­rad av pro­gram­met och vil­le va­ra med, men jag re­spek­te­rar det. Som för­äl­der har jag givetvis tänkt över vad det kan in­ne­bä­ra för Wik­tor, men han är en själv­stän­dig per­son som vet vad han vill. Pro­gram­met spe­la­des in för­ra vå­ren och det har va­rit svårt att in­te få pra­ta om det för and­ra för­rän ef­ter sänd­nings­star­ten (skratt).

SIN FÖDELSEDAG FI­RAR Pe­ter med sö­ner­na Lud­wig och Wik­tor.

– Vi har haft det svårt att puss­la ihop en tid då vi kan va­ra le­di­ga sam­ti­digt, men vi kom­mer att va­ra i Ita­li­en och åka ski­dor.

Bild: LE­NA BERGLUND

MELLANLANDNING. Pe­ter Ax­born ar­be­tar åt­minsto­ne fram till som­ma­ren 2018 i Möln­dal, Slo­va­ki­en och and­ra plat­ser, men bor kvar i Fal­ken­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.