Eli­as Ymer till­ba­ka i Dc-laget

Hallands Nyheter - - Sporten - MARIE CARLSSON/TT

Eli­as Ymer är till­ba­ka i Da­vis Cup-laget där må­let in­för hel­gens match är tyd­ligt: Vin­na mot Tur­ki­et och där­med få chan­sen att åter­ta en plats i grupp 1. – Om vi kla­rar oss ge­nom det här, då är vi där vi ska va­ra tyc­ker jag, sä­ger Ymer.

I hös­tas åk­te Sve­ri­ge ur grupp 1 i Da­vis Cup ef­ter för­lust mot Is­ra­el. Vägen till­ba­ka bör­ja­de med en se­ger mot Tu­ni­si­en i feb­ru­a­ri och näs­ta ut­ma­ning är Tur­ki­et på bor­ta­plan nu i hel­gen. Vid se­ger där vän­tar en match om upp­flytt­ning till grupp 1 (mot Li­tau­en el­ler Ge­or­gi­en) i sep­tem­ber.

– Det är klart att man skul­le vil­ja ha ett lag i högs­ta di­vi­sio­nen. Men om vi skul­le kla­ra oss ge­nom det här och nå grupp 1 är vi där jag tyc­ker att vi ska va­ra, sä­ger Eli­as Ymer, som till­sam­mans med Christi­an Lin­dell, Andre­as Sil­je­ström och Jo­han Brun­ström är de som är ut­tag­na i Dc-laget mot Tur­ki­et.

20-ÅRI­GE ELI­AS YMER har in­te spe­lat en match på en må­nad (kva­la­de in till In­di­an Wells) och hur det står till med for­men vet han in­te rik­tigt.

Men han lå­ter glad. Den se­nas­te Dc-mat­chen val­de Sve­ri­ge­et­tan att stå över ef­tersom den in­te pas­sa­de in i hans sche­ma. Men Ymer sä­ger att han an­nars ”all­tid vill spe­la Da­vis Cup”. Och in­te blir det säm­re i det fi­na väd­ret och mil­jön de be­fin­ner sig i.

– Det är förs­ta gång­en vi spe­lar på en re­sort fak­tiskt, det är fint. Det är jät­te­kul att va­ra här, vi är ett jät­te­kul gäng och det är kul att Christi­an är till­ba­ka, sä­ger Eli­as Ymer.

– Det känns li­te som en nystart ock­så med ny kap­ten (Jo­han Heds­berg), fort­sät­ter han.

TUR­KI­ET VAL­DE ATT spe­la på grus, nå­got som upp­skat­tas i svensk­läg­ret.

– Vi blev li­te för­vå­na­de Christi­an och jag, för det är vårt bäs­ta un­der­lag. Men i Da­vis Cup kan allt hän­da, man vet ald­rig. Vad vet ni om mot­stån­det?

– De har en kil­le som va­rit ran­kad 70, så han är ju rätt bra. Sen spe­lar de på hem­ma­plan, jag har ald­rig spe­lat en Da­vis Cup-match här så jag vet in­te men publi­ken kan ju va­ra jät­te­tuff. Men vi har en bra känsla.

Eli­as Ymer har haft pro­blem med en fot, och nu vän­tar en grus­sä­song med fullt fo­kus på att bli helt bra.

– Jag ska för­sö­ka att trä­na ef­fek­tivt nu, in­te va­ra för myc­ket på ba­nan hel­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.