FVBK:ARE med i lands­la­get

Hallands Nyheter - - Sporten - AN­DERS FLINK 010-471 52 44 an­ders.flink@hn.se

I slu­tet av maj Vm-kva­lar det svens­ka lands­la­get i Tjec­ki­en. En brut­to­trupp är ut­ta­gen – 22 spe­la­re – som se­dan ska ban­tas ner till fjor­ton.

I trup­pen åter­finns två spe­la­re från Falkenbergs VBK; pas­sa­ren Victor Ni­el­sen och li­be­ron Jo­han Eriks­son.

Trup­pen do­mi­ne­ras som sig bör av de fy­ra la­gen som just nu spe­lar Sm-se­mi­fi­na­ler och är se­dan kryd­dad med sex proffs.

Där mär­ker vi bland an­nat de två ex-fvbk:ar­na Ar­no Sli­pac och Da­vid Pet­ters­son, bå­da nu­me­ra i bel­gis­ka Haas­ro­de Leu­ven.

I Vm-kva­let ställs Sve­ri­ge mot Cy­pern, Finland, Nor­dir­land, Tjec­ki­en och Spa­ni­en. In­nan dess är ett an­tal trä­nings­lä­ger inplanerade och även lands­kam­per mot Ung­ern.

Trup­pen kom­mer suc­ces­sivt att mins­kas, men spe­la­re som in­te finns med i brut­to­trup­pen kan till­kom­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.