Ver­nis­sa­ge­boom i Var­berg

Tolv ut­ställ­ning­ar öpp­nar sam­ti­digt i Var­berg i hel­gen.

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - MA­LIN EIREFELT

För ett år se­dan drog Björn Friberg igång Var­bergs Konst­klubb igen. Nu har han ini­ti­e­rat Konst­lör­dag Var­berg. Idén var att sam­ord­na fle­ra ver­nis­sa­ger så att den konst­in­tres­se­ra­de kan se mas­sor av konst och träf­fa mas­sor av konst­nä­rer till­sam­mans med mas­sor av and­ra konst­in­tres­se­ra­de un­der sam­ma dag.

– Jag har fått ihop tolv ak­tö­rer. Bå­de kom­mu­nens konst­hal­lar, konst­för­e­ning­ar och pri­va­ta gal­le­ri­er är med, sä­ger Björn Friberg som ti­di­ga­re drev Tof­ta Konst­gal­le­ri.

Vis­sa av ak­tö­rer­na har re­dan haft ver­nis­sage för si­na ut­ställ­ning­ar men där sker det ex­tra gui­da­de tu­rer el­ler mö­ten med konst­nä­ren un­der da­gen. De fles­ta av ut­ställ­ning­ar­na öpp­nar för förs­ta gång­en på lör­dag.

– Jag tror att det ska­par ett stör­re in­tres­se när man får upp­le­va så här många ver­nis­sa­ger sam­ma dag. För­hopp­nings­vis blir fler in­tres­se­ra­de av gal­le­ri­er och att tit­ta på konst. Ty­värr har vi ju haft en mot­satt trend det se­nas­te. Syf­tet är att sam­ar­be­ta för att öka in­tres­set för kul­tu­ren och kons­ten, i stäl­let för att tit­ta snett och va­ra av­und­sju­ka på varand­ra.

Var­för gör du det här?

– Konst är ett in­tres­se jag har haft se­dan ung­do­men. Jag ha­de ett gal­le­ri i Gö­te­borg när jag var i 25-års­ål­dern som jag job­ba­de med på hel­ger­na. Jag tyc­ker om att skapa, in­te mål­ning­ar, men ut­ställ­ning­ar, som ger åskå­dar­na en kick. Jag hop­pas att det­ta ska bli ett åter­kom­man­de eve­ne­mang.

”Jag hop­pas att det­ta ska bli ett åter­kom­man­de eve­ne­mang” BJÖRN FRIBERG initiativtagare Konst­lör­dag Var­berg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.