Al­la utom tax­en har känslo­mäs­si­ga lås­ning­ar

Hallands Nyheter - - Filmrecensioner - HANNES DÜKLER

SVART KO­ME­DI

WI­E­NER-DOG Re­gi: Todd So­londz Med: Dan­ny Devi­to, Gre­ta Ger­wig, El­len Bur­styn, Ki­e­ran Cul­kin, Ju­lie Del­py m fl USA, 2016 (88 min)

Det vo­re synd att på­stå att de fles­ta ka­rak­tä­rer­na i Todd So­londz fil­mer le­ver si­na ul­ti­ma­ta dröm­liv. Det är två de­cen­ni­er se­dan Wel­come to the doll­house, hans svar­ta ko­me­di om en mob­bad sjun­de­klas­sa­re, vann ju­ryp­ri­set vid Sun­dan­ce­fes­ti­va­len. Någ­ra år se­na­re följ­des den upp av bril­jan­ta Hap­pi­ness med den mest iro­nis­ka av film­tit­lar.

DEN EN­DA SOM i So­londz åt­ton­de film Wi­e­ner-dog egent­li­gen in­te är känslo­mäs­sigt låst är ti­tel­roll­in­ne­ha­va­ren, tax­tiken, vars äg­ar­by­ten le­der oss ge­nom fy­ra fri­ståen­de histo­ri­er om män­ni­skor i oli­ka sta­di­er av miss­nö­je och be­svi­kel­se över me­del­klass­till­va­ron på oli­ka håll i det sam­ti­da USA

I den förs­ta är det can­cerö­ver­le­van­de ni­o­å­ring­en Re­mi, vars pap­pa Dan­ny (Tra­cy Letts) en dag kom­mer hem med den nya fa­mil­je­med­lem­men som han – till skill­nad från mo­dern Di­na (Ju­lie Del­py) – tyc­ker är ett lämp­ligt säll­skap för so­nen. När Re­mi pro­te­ste­rar mot att tax­en ska ka­stre­ras be­rät­tar mam­man i öm ton en se­de­lä­ran­de histo­ria om hur hon som li­ten ha­de en pu­del som fick död­föd­da val­par, ef­ter att ha våld­ta­gits av gat­hun­den Mu­ham­med. En hund som se­dan även äg­na­de sig åt att våld­ta små ek­or­rar.

TAXENS NÄS­TA ÄGA­RE blir ve­te­ri­nä­ras­si­sten­ten Dawn Wi­e­ner (en un­derut­nytt­jad Gre­ta Ger­wig som här spe­lar den vux­na ver­sio­nen av den hu­vud­roll hon haft i re­gis­sö­rens Wel­come to the doll­house). Hon träf­far high school-be­kan­te Bran­don, som nu­me­ra vi­sar sig va­ra he­ro­i­nist. Bran­don spe­las av Ki­e­ran Cul­kin som även han re­pri­se­rar sin roll från Todd So­londz nyss nämn­da ge­nom­brotts­film.

Ef­ter en kort pa­us där bio­be­sö­kar­na fö­reslås gå ut i fo­a­jén och för­se sig med mer go­dis fort­sät­ter tax­o­dys­sén med Dan­ny De­vi­tos bitt­ra ma­nus­pro­fes­sor Da­ve Sch­merz (”smär­ta” på tys­ka) som un­der­vi­sar vid New York Uni­ver­si­ty’s Tisch School of the Arts (där även So­londz själv är lä­ra­re i re­gi och ma­nus­skri­van­de). För­gä­ves för­sö­ker Sch­merz sam­ti­digt få sin agent att lä­sa ett ma­nus han över­sänt.

SLUTLIGEN HAM­NAR hun­den hos gam­la Na­na (El­len Bur­styn) som ut­ö­ver be­sök av sitt pen­ga­tig­gan­de barn­barn även hem­söks av tio obe­hag­li­ga ko­pi­or av hen­ne själv som barn som var och en re­pre­sen­te­rar ett av hen­nes olev­da liv (”Jag är den du kun­de bli­vit om du tyck­te om and­ra män­ni­skor”, ”Jag är den du kun­de bli­vit om du gav mer dricks”…).

Ro­bert Bres­sons 1960-tals film Min vän Balt­ha­zar har in­spi­re­rat Todd So­londz till Wi­e­ner-dog, men där Bres­sons ås­na bar upp histo­ri­en age­rar So­londz tax en­dast som den tun­nas­te av län­kar mel­lan be­rät­tel­ser­na som ge­nom­gå­en­de ut­spe­lar sig i en cy­nisk och elän­dig till­va­ro be­fol­kad av fru­stre­ra­de och gans­ka då­li­ga män­ni­skor. Att kal­la Todd So­londz mi­san­trop är än­då in­te helt rätt­vist ef­tersom han verk­li­gen kän­ner för des­sa emo­tio­nel­la krymp­ling­ar. Det rå­der det ing­et tvi­vel om. Det är ock­så det emel­lanåt gör hans mi­se­rab­la värld väl­digt ro­lig.

Hun­dens äg­ar­by­ten le­der oss ge­nom fy­ra fri­ståen­de histo­ri­er om män­ni­skor i oli­ka sta­di­er av miss­nö­je och be­svi­kel­se

Bild: LINDA CALLERUS

TAXODYSSÉ. Todd So­londz slog ige­nom med dun­der och brak 1995 med mör­ka ko­me­din Wel­come to the doll­house. Tre år se­na­re följ­de han upp svär­tan med än­nu mer mörk hu­mor i mäs­ter­li­ga Hap­pi­ness. I nya Wi­e­ner-dog lå­ter han nu en tax be­rät­ta om si­na miss­nöj­da äga­re i me­del­klas­sens USA.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.