Ramp­ling och Bro­ad­bent bril­je­rar

Hallands Nyheter - - Filmrecensioner - MARIA DOMELLÖF-WIK

DRAMA

Ju­li­an Bar­nes ro­man Känslan av ett slut ut­sågs till årets bäs­ta brit­tis­ka ro­man 2011. Det var nå­got till­ta­lan­de sår­bart med den pen­sio­ne­ra­de To­ny Web­s­ter och hans be­rät­tel­se om ung­do­mens dröm­mar, för­lo­ra­de möj­lig­he­ter, åld­ran­de, min­ne och livs­lögn. När det på ytan låg­mäl­da, än­då känslo­mäs­sigt högin­ten­si­va, dra­mat nu bli­vit film är det fram­förallt Jim Bro­ad­bent och Char­lot­te Ramp­ling som full­stän­digt bril­je­rar. Han i rol­len som To­ny och hon som hans sto­ra ung­doms­pas­sion: Ve­ro­ni­ca.

När vi mö­ter To­ny fram­står han som re­sig­ne­rad men än­då be­lå­ten med li­vet som det blev. De­fi­ni­tivt in­te pas­sio­ne­rat och kom­pro­misslöst som i öv­re ton­å­ren. Men i al­la fall. Ef­ter många års äk­ten­skap le­ver han nu från­skild, än­då med en hyf­sad re­la­tion till ex­frun, fint spe­lad av Har­ri­et Wal­ter. De­ras dot­ter är höggra­vid och tar med pap­pa på pro­fy­lax­kurs. An­nars går da­gar­na sin gil­la gång, och var­je mor­gon går To­ny till sin lilla bu­tik, där han helst ostört re­pa­re­rar och säl­jer ka­me­ror av mär­ket Lei­ca.

KÄNSLAN AV ETT SLUT Re­gi: Ri­tesh Bat­ra, Stor­bri­tan­ni­en, 2017 (108 min)

NÄR HAN EN dag får ett re­kom­men­de­rat brev kull­kas­tas he­la hans tryg­ga var­dag. Ve­ro­ni­cas mam­ma har tes­ta­men­te­rat ho­nom peng­ar samt ett fö­re­mål som vi­sar sig va­ra hans bäs­te väns ef­ter­läm­na­de dag­bok. För att få vet­skap om vad som står där för­sö­ker To­ny allt mer be­satt kon­tak­ta Ve­ro­ni­ca som han in­te sett på fem­tio år. Sce­nen då de träf­fas igen och går till ett café är rakt ige­nom fan­tas­tisk.

The lunch­box-re­gis­sö­ren Ri­tesh Bat­ra gör en fin fil­misk tolk­ning, om än li­te , mind­re sub­til än ro­ma­nen. Och det är omöj­ligt att in­te as­so­ci­e­ra till te­ma­tiskt lik­nan­de, men än­nu bätt­re fil­mer, dess­utom med sam­ma skå­de­spe­la­re, som Mi­ke Leighs Me­dan åren går och Andrew Haig­hs stor­ar­ta­de 45 år.

Bild: SF

SUVERÄNT SPEL. På ytan låg­mält, än­då känslo­mäs­sigt högin­ten­sivt med Jim Bro­ad­bent och Char­lot­te Ramp­ling.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.