Mi­chael Ke­a­ton i ab­so­lut topp­form

Hallands Nyheter - - Filmrecensioner - MATS JOHN­SON

Mi­chael Ke­a­ton, i ab­so­lut topp­form, do­mi­ne­rar The founder på sam­ma sätt som han gjor­de i Bird­man, allt­så är han i bild mer el­ler mind­re he­la ti­den, och så kan man ju gö­ra en film med en skå­dis av Ke­a­tons ka­li­ber fram­för ka­me­ran.

UT­AN KE­A­TON, I rol­len som Ray Kroc, och med ett me­si­ga­re ma­nus ha­de The founder kun­nat bli en re­klam­film för Mc­do­nald´s, men nu blir det verk­li­gen in­te så. Det är djärvt att lå­ta en film kret­sa kring en man som blir mer och mer gi­rig, hän­syns­lös, cy­nisk och osym­pa­tisk i störs­ta all­män­het. Sam­ti­digt är Kroc oav­bru­tet fa­sci­ne­ran­de i sin ihär­di­ga strä­van ef­ter att upp­nå den ame­ri­kans­ka dröm­men.

DRAMAKOMEDI/BIOGRAFIFILM

RAY KROC VAR en hal­val­ko­ho­li­se­rad kring­re­san­de för­säl­ja­re, över­ty­gad om att ju mer man pro­du­ce­rar desto mer säl­jer man. Pro­ble­met är att pro­duk­ter­na som han har på la­ger är osälj­ba­ra.

År 1954 ham­nar han i San Ber­nar­di­no, Ka­li­for­ni­en. Där dri­ver brö­der­na Dick och Mac Mc­do­nald en snabb­mats­re­stau­rang kal­lad Mc­do­nald´s. Brö­der­na har ra­tio­na­li­se­rat bort all vän­te­tid. Kun­der­na får ma­ten di­rekt, tilla­gan­det av bur­ga­re, mil­ks­ha­ke och pom­mes fri­tes är en sym­fo­ni av ef­fek­ti­vi­tet.

Kroc ser fram­för sig möj­lig­he­ten till ett väx­an­de

THE FOUNDER Re­gi: John Lee Han­cock, USA, 2016 (115 min)

ham­bur­ge­rim­pe­ri­um, ett Mc­do­nald´s i var­je gat­hörn i he­la USA, på sikt kanske i he­la värl­den, men Dick och Mac har ing­et som helst in­tres­se av att ex­pan­de­ra verk­sam­he­ten.

Tja, vi vet ju hur det gick till slut. Där­e­mot tror jag att da­gens Mc­do­nald´s är en smu­la på till­ba­ka­gång. Kon­kur­ren­sen har hård­nat. Unga för­äld­rar med barn­vagn sit­ter kanske hell­re på ett kafé i två tim­mar än mum­sar i sig en Big Mac på fem minuter.

Bild: NOBLE EN­TER­TAIN­MENT

ALLT LJUS PÅ KROC. Mi­chael Ke­a­ton i rol­len som Ray Kroc, en man som ba­ra blir mer och mer gi­rig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.