FILMSPANING

Hallands Nyheter - - Filmrecensioner - MATS JOHN­SON no­je@gp.se

Obe­grip­lig­he­ter­na ho­pas i Ghost in the shell, kän­di­sar­na blir många i mo­de­film på Bio Roy och Har­ry Ho­le går över till eng­els­ka.

Skå­de­spe­lar­val: Scar­lett

I Ghost in the shell (premiär för­ra vec­kan), ba­se­rad på den ja­pans­ka manga­se­ri­en med sam­ma namn, spe­las ac­tionhjäl­tin­nan Ma­jor av ame­ri­kans­ka Scar­lett Johansson istäl­let för av en ja­pansk skå­dis. Det­ta har lett till att fil­mens re­gis­sör Ru­pert San­ders bli­vit an­kla­gad för så kal­lad white­washing. Nja. Det­ta hand­lar i prin­cip ba­ra om att film­bo­la­get vil­le ha ett publik­dra­gan­de namn i huvudrollen. Dock ha­de va­let av Scar­lett krävt en del ma­nuskor­ri­ge­ring­ar, som ing­en brytt sig om att gö­ra. När Ma­jor in­te är ja­pansk blir någ­ra sce­ner på slu­tet full­stän­digt obe­grip­li­ga. Å den and­ra si­dan är he­la fil­men mer el­ler mind­re obe­grip­lig.

Premiär: The first Mon­day in May

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.