ARN: Ing­et fel på mjuk kon­ti­nen­tal­säng

Hallands Nyheter - - Konsument - ANNA LILJENBERG 031-62 42 14 anna.liljenberg@gp.se

Kon­ti­nen­tal­säng­en från Furniturebox var all­de­les för mjuk tyck­te kun­den och vil­le hä­va kö­pet. Fö­re­ta­get sa­de nej.

Re­dan två vec­kor ef­ter le­ve­rans tyck­te kun­den att kon­ti­nen­tal­säng­en, Hil­ton deluxe 140 cm, för 5 220 kro­nor bör­ja­de sjun­ka ihop. När hon kla­ga­de fy­ra må­na­der se­na­re sva­ra­de fö­re­ta­get att en kon­ti­nen­tal­säng är mju­ka­re än and­ra säng­ar och re­kom­men­de­ras för en per­son. Det­ta stod dock in­te på hem­si­dan. Säng­en har för­stört hen­nes rygg och hon vill att bu­ti­ken häm­tar säng­en och ger hen­ne peng­ar­na till­ba­ka.

mot­sät­ter sig kra­vet. Det är ing­et fel på säng­en me­nar fö­re­ta­get ut­an miss­nö­jet hand­lar om hur kun­den upp­le­ver säng­en.

Att hon tyc­ker att den är för mjuk är ing­et skäl för re­kla­ma­tion. Furniturebox er­bju­der sig att skic­ka en fas­ta­re bädd­madrass.

ARN, All­män­na re­kla­ma­tions­nämn­den, går på fö­re­ta­gets lin­je och av­slår kun­dens öns­kan om att hä­va kö­pet. Hon har re­kla­me­rat för sent och dess­utom är in­te en mjuk säng fel i kon­su­ment­köpla­gens mening.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.