”Så länge jag kan stå på mi­na ben tän­ker jag po­si­tivt”

Hallands Nyheter - - Mersmak - LE­NA EK­STRAND mer­smak@gp.se

Yvon­ne Abra­hams­son har bli­vit åt­ta cen­ti­me­ter kor­ta­re. Vär­ken i krop­pen kom­mer och går, men den vill hon in­te pra­ta om.

– Så länge jag kan stå på mi­na ben fö­re­drar jag att tän­ka po­si­tivt, sä­ger hon.

Yvon­ne Abra­hams­sons bå­da most­rar var ben­skö­ra. Hen­nes sys­ter är det ock­så. Med så pass stark ärft­lig­het var det in­te kons­tigt att även hon fick sjuk­do­men osteoporos.

Det var 2005. Se­dan dess har Yvon­ne krympt åt­ta cen­ti­me­ter.

– Då var jag 161 cen­ti­me­ter lång. Nu skul­le jag tro att jag är ne­re på 153 cen­ti­me­ter, sä­ger hon.

DÅ, FÖR TOLV år se­dan, bör­ja­de Yvon­ne Abra­hams­son äta ta­blet­ter som stop­par minsk­ning­en av ben­mas­sa och byg­ger upp ske­let­tet.

I dag tyc­ker hon att sjuk­do­men hål­ler sig i schack, in­te minst tack va­re eg­na livsstils­för­änd­ring­ar.

Ef­ter 27 år som barnskö­ta­re har hon nu gått i pen­sion och fått mer tid att ta hand om sig.

– Se­dan dess tyc­ker jag att jag har bli­vit li­te bätt­re. Dess­utom rör jag på mig mer, spe­lar golf och går ut med hun­den fle­ra gång­er om da­gen, sä­ger hon.

PÅ MÖLN­DALS SJUK­HUS finns en os­te­o­po­rossko­la som Yvon­ne Abra­hams­son lovor­dar. Där fick hon vik­tig kun­skap och många prak­tis­ka tips på hur man bör be­las­ta ske­let­tet för att stär­ka det. Os­te­o­po­ros­för­e­ning­en i Väst­ra Gö­ta­land, som Yvon­ne är en­ga­ge­rad i, vill ver­ka för att lik­nan­de sko­lor ska ord­nas på fler stäl­len.

Till skill­nad från många and­ra drab­ba­de skäms in­te Yvon­ne Abra­hams­son för sin sjuk­dom.

– Man pra­tar in­te gär­na om att man är ben­skör. Det häng­er nog ihop med att osteoporos mest drab­bar kvin­nor, och kvin­nor ska in­te gnäl­la. Men jag vill va­ra öp­pen och hjäl­pa till att bry­ta tyst­na­den kring sjuk­do­men, sä­ger hon.

Yvon­nes stra­te­gi är att lå­ta bli att tän­ka på det hon in­te kan gö­ra och i stäl­let fo­ku­se­ra på det som fort­fa­ran­de funkar. I hal­len hem­ma i Sä­ve häng­er en tav­la med tex­ten ”Bor­ta bra, men husbil bäst”.

– Nu­för­ti­den tar vi of­ta hus­bi­len till oli­ka golf­ba­nor. Det är otro­ligt kul och så får man ju gå en run­da på sex kilo­me­ter, sä­ger Yvon­ne Abra­hams­son.

”Då var jag 161 cen­ti­me­ter lång. Nu skul­le jag tro att jag är ne­re på 153 cen­ti­me­ter.”

YVON­NE ABRA­HAMS­SON

Bild: NICKLAS ELMRIN

HUND­PRO­ME­NAD. För sju år se­dan byt­te 63-åri­ga Yvon­ne Abra­hams­son ut en fot­led och blev stil­la­sit­tan­de. Där­för skaf­fa­de hon och ma­ken dvärgschnau­zern Pa­ras­to som krä­ver dag­li­ga pro­me­na­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.