Sel­mén ut­ma­nar för­do­mar igen

Hur väl kän­ner man si­na för­do­mar? Det får del­ta­gar­na i ”Upp till be­vis” ve­ta när sex yr­ken ska pas­sas in på sex oli­ka per­so­ner.

Hallands Nyheter - - Tv Guide - Jo­han Jans­son

I sä­songs­pre­miä­ren av ”Upp till be­vis” täv­lar Mark Le­vengood och Hen­rik Johns­son mot Hap­py Jan­kell och Da­ni­el Pa­ris. – Jag tyc­ker ge­ne­rellt sätt att al­la täv­lan­de har pre­ste­rat väl. De har vå­gat ut­ma­na si­na för­do­mar.

Ola har själv haft en rad oli­ka jobb in­nan han blev pro­gram­le­da­re.

– Jag bör­ja­de som jord­gubbsploc­ka­re på den skåns­ka möl­lan, se­dan har jag job­bat som brev­bä­ra­re, snow­boardsli­pa­re, te­le­fon­för­säl­ja­re, för­sko­le­frö­ken och som skid­för­säl­ja­re i USA, sä­ger Ola Sel­mén.

For­ma­tet för sä­song­en är i stort sett oför­änd­rat men de täv­lan­de får nu chans att stäl­la fler frå­gor till del­ta­gar­na in­nan de fat­tar si­na be­slut. Dess­utom kan man nu täv­la mot si­na kom­pi­sar i SVT:S app.

Foto: Jan­ne Da­ni­els­son/svt

Ola Sel­mén le­der ”Upp till be­vis” för and­ra gång­en. Själv har han haft många jobb.

Yt­ter­li­ga­re två del­ta­ga­re är kla­ra in­för hös­tens sä­song av ”Bon­de sö­ker fru”: 39-åri­ga nöt­bon­den The­re­se Teng­mark från Malex­an­der och 48-åri­ge mjölk-bon­den Wil­helm Nyh från Trång­s­vi­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.