Fakta: För­sla­get till ny tur­kisk grund­lag

Hallands Nyheter - - Sverige/världen - KÄLLOR: AFP, AL-JAZIRA, STOCK­HOLMS UNI­VER­SI­TET

■■Er­sät­ter da­gens par­la­men­ta­ris­ka sty­re med ett pre­si­dent­sty­re.

■■Ger pre­si­den­ten makt att ut­näm­na mi­nist­rar och myn­dig­hets­che­fer.

■■Ger pre­si­den­ten be­fo­gen­het att ut­se en ma­jo­ri­tet av lan­dets vik­ti­gas­te do­ma­re.

■■Ger pre­si­den­ten makt att sty­ra ge­nom de­kret på de om­rå­den där lag­stift­ning in­te ex­i­ste­rar.

■■Av­skaf­far pre­miär­mi­nis­ter­pos­ten och ger pre­si­den­ten möj­lig­het att ut­se en el­ler fle­ra vice­pre­si­den­ter.

■■Ger pre­si­den­ten ut­ö­ka­de möj­lig­he­ter att in­fö­ra un­dan­tags­till­stånd.

■■Ut­ö­kar an­ta­let par­la­ments­le­da­mö­ter från 550 till 600.

■■Slår fast att par­la­mentsval ska ske vart fem­te år (i stäl­let för vart fjär­de). Par­la­mentsval ska ske sam­ti­digt som pre­si­dent­va­let.

■■Mins­kar par­la­men­tets möj­lig­he­ter att grans­ka och stäl­la re­ge­ring­en och pre­si­den­ten till svars, bland an­nat ge­nom att kra­vet att re­ge­ring­en ska god­kän­nas av par­la­men­tet av­skaf­fas.

■■Ger pre­si­den­ten möj­lig­het att sit­ta vid mak­ten i 15 år vil­ket gör att Er­do­gan, som till­träd­de 2014, kan bli kvar än­da till 2029.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.