PÅ CHARMOFFENSIVEN.

John Fant och An­ders Wass­mur ska se till att po­li­sens re­la­tion med all­män­he­ten blir bätt­re.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Hå­kan Berg­ström

Falkenbergs sto­ra och om­tvis­ta­de berg­täkt lig­ger ne­re se­dan års­skif­tet, vil­ket är en följd av att Högs­ta dom­sto­len tar god tid på sig.

Fal­ken­berg med om­nejd har ett svår­fatt­bart be­hov av så myc­ket som 500 000 ton kros­sat berg­ma­te­ri­al per år, bland an­nat till bygg- och an­lägg­nings­ar­be­ten och be­tong­till­verk­ning.

Staf­sjö berg­täkt i Staf­singe, i när­he­ten av mo­tor­vä­gen, har där en cen­tral be­ty­del­se. Ett nytt tju­go­å­rigt till­stånd ska ge möj­lig­het till en bryt­ning av 200 000 ton sten ur täk­ten var­je år, un­der vis­sa år till och med 300 000 ton.

– Och Staf­sjö står för en fjär­de­del av he­la vår om­sätt­ning. Det är klart att det är ett pro­blem för oss att den står stil­la, sä­ger Ei­ton Släryd på Släryds Grus & En­t­re­pre­nad som dri­ver täk­ten och är ett dot­ter­fö­re­tag in­om den sto­ra bygg- och an­lägg­nings­kon­cer­nen NCC.

MEN STAF­SJÖ BERG­TÄKT är ock­så en lång­va­rig tvis­te­frå­ga, där ett ti­o­tal gran­nar i Staf­singe ha­de hop­pats att verk­sam­he­ten helt skul­le av­veck­las vid det gång­na års­skif­tet. Täk­ten öppnades för att va­ra en mer till­fäl­lig re­surs för att för­sör­ja mo­tor­vägs­byg­get i bör­jan på 1990-ta­let. Men se­dan dess har det rul­lat på. Ber­get har be­trak­tats som kva­li­ta­tivt bra för fort­satt bryt­ning.

In­led­nings­vis, 2013, fick dock Släryds nej till fort­satt drift, ef­tersom verk­sam­he­ten an­sågs allt­för stö­ran­de i den nä­ra om­giv­ning­en. Men fö­re­ta­get änd­ra­de se­dan sin ansökan för att få sa­ken prö­vad på nytt. Istäl­let för att ut­vid­ga täk­tens yta, så vill man gå ner på dju­pet för fort­satt ut­vin­ning.

Den­na nya ansökan led­de till att Mark- och mil­jö­dom­sto­len i de­cem­ber 2015 gav till­stånd för en ny tju­go­års­pe­ri­od, vil­ket ock­så be­kräf­ta­des av Mark- och mil­jöö­ver­dom­sto­len som sa nej till att över­prö­va frå­gan. Na­tur­ligt­vis en be­svi­kel­se för gran­nar­na, som för­u­tom stör­ning­ar från bul­ler, vib­ra­tio­ner och damm ock­så oro­ar sig för på­ver­kan på grund­vatt­net när täk­ten går dju­pa­re.

DOCK FANNS EN li­ten chans för gran­nar­na att få upp frå­gan i Högs­ta dom­sto­len (HD), för en slut­lig pröv­ning.

DEN 26 APRIL för­ra året över­kla­ga­des där­för ären­det till HD. Än­nu i dag, snart ett år se­na­re, har in­te Högs­ta dom­sto­len av­gjort frå­gan om pröv­nings­till­stånd, allt­så om dom­sto­len över hu­vud taget ska ta upp ären­det igen el­ler om till­stån­det för fort­satt drift ska gäl­la.

– Vi kun­de kö­ra vi­da­re på det gam­la till­stån­det fram till års­skif­tet, men se­dan dess lig­ger verk­sam­he­ten ne­re i väntan på Högs­ta dom­sto­len. Tills vi­da­re har vi till ex­em­pel löst Abe­tongs be­hov ge­nom le­ve­ran­ser från täk­ten i Fol­ka­red istäl­let, men det hål­ler i högst ett år. Se­dan är det ett rik­tigt svårt lä­ge, sä­ger Ei­ton Släryd.

ABETONG PÅ VIN­BERGS Hed är ett fö­re­tag som är be­ro­en­de av le­ve­ran­ser från Staf­sjö berg­täkt för sin be­tong­till­verk­ning.

På Högs­ta dom­sto­len kon­sta­te­rar man att just mark- och mil­jömå­len har en lång vän­te­tid, ef­tersom det är många över­kla­gan­den i så­da­na ären­den.

– Jag kan in­te ge nå­got ex­akt svar om ti­den, men rim­li­gen ska nå­got hän­da in­om de när­mas­te vec­kor­na, sä­ger ju­sti­tie­sek­re­te­ra­re Åsa Brun­din på HD.

Till sa­ken hör ock­så att na­tu­ren har ett nytt fing­er med i spe­let. Även om det in­te är fö­re­mål för nå­gon pröv­ning just nu, så är det än­då så att ett säll­synt na­turin­slag gjort sig på­mint vid berg­täk­ten. Vi lå­ter det va­ra osagt, med tan­ke på att na­tu­ren ibland vill va­ra fre­dad från ny­fi­ken­het, om det rör sig om bomb­murk­la , dammflad­der­mus el­ler nå­got helt an­nat sår­bart na­tur­fe­no­men. Hursom­helst, vid fort­satt drift kan det­ta nya na­tur­li­ga in­slag ha en viss be­ty­del­se för hur verk­sam­he­ten får be­dri­vas.

Och skul­le Högs­ta dom­sto­len, mot för­mo­dan, be­vil­ja pröv­nings­till­stånd så drö­jer det yt­ter­li­ga­re må­na­der in­nan slut­ligt be­slut finns om berg­täk­tens fram­tid.

Bild: OLA FOLKESSON

SKA SYNAS. HN följ­de med Fal­ken­bergs­po­li­sen när de möt­te sko­le­le­ver och be­sök­te om­rå­den som till ex­em­pel Slo­a­lyc­kan. Tan­ken är att po­li­sen ska bli syn­li­ga­re i kom­mu­nen.

Bild: HÅ­KAN BERG­STRÖM/ARKIV

DÅ DET BEGAV SIG. I ok­to­ber 2015 fö­re­vi­sa­de Ei­ton Släryd (när­mast) berg­täk­ten för Mark- och mil­jö­dom­sto­len. Men än­nu är rätts­pro­ces­sen in­te klar.

MÅNGA FRÅ­GOR. Ele­ver­na i års­kurs ett och två på Hjorts­bergs­sko­lan ha­de för­be-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.