Nu gäl­ler and­ra rikt­lin­jer för ute­ser­ve­ring­ar­na i Var­berg. Men nå­gon stör­re skill­nad blir det in­te.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - MAR­TIN ERLANDSSON 010-471 53 40 mar­tin.erlandsson@hn.se

Tings­rät­ten fri­a­de mo­de­ra­ten Sven Andersson från ett på­stått bröd­snat­te­ri på Ho­tell Gäs­tis. – Det känns skönt, sä­ger han.

Lo­kal­po­li­ti­kern Sven Andersson (M) i Var­berg är in­te skyl­dig till att olov­li­gen och med upp­såt ha ta­git en bröd­bit från Ho­tell Gäs­tis fru­kost­buffé den 12 april 2016.

Råd­man­nen Gerd Möl­lers fin­ner i sin dom att det in­te är styrkt att Andersson ”ha­de klart för sig att det med­gi­van­de han ti­di­ga­re haft, att till­go­do­gö­ra sig gra­tis för­tä­ring på ho­tell Gäs­tis, in­te läng­re fö­relåg. Åta­let ska där­med ogil­las”.

– Jag har haft en till­tro till det svens­ka rätts­sy­ste­met och he­la ti­den ve­tat att jag är oskyl­dig, sä­ger Sven Andersson till HN.

Do­men slår fast att ”Sven Andersson har ta­git ett bröd från Ho­tell Gäs­tis” och att ha la det i ”sin rock­fic­ka och läm­na­de ho­tel­let”. Men även att han ”ti­di­ga­re haft tillå­tel­se el­ler i vart fall ett tyst med­gi­van­de från Las­se Di­ding att i viss om­fatt­ning fi­ka gra­tis”.

– Jag har fun­de­rat på vad som hän­de, men minns in­te ef­tersom det gick fle­ra må­na­der in­nan Di­ding an­kla­ga­de mig.

DEN SPRINGANDE punk­ten är att par­ter­nas upp­gif­ter går isär i frå­ga om Las­se Di­ding drog till­ba­ka sitt ge­ne­rel­la fi­ka­med­gi­van­de och i så fall när. Den an­kla­ga­des be­rät­tel­se ”ska lig­ga till grund för tings­rät­tens be­döm­ning, om den in­te fram­står som osan­no­lik el­ler kan mot­be­vi­sas” och här står ”ord mot ord”, skri­ver do­ma­ren.

– En sak un­der rät­te­gång­en var märk­lig och det var att jag och Las­se Di­ding viss­te att han ljög, men ing­en an­nan. Jag kan in­te min­nas att han sa ett en­da sant ord. Han sä­ger ju att jag är klep­to­man, på­står den 57-åri­ge po­li­ti­kern.

Sven An­ders­sons kol­le­ga se­dan 2011 i Kul­tur- och fri­tids­nämn­dens ar­bets­ut­skott, Linda Berg­gren (S), tyc­ker att do­men är rim­lig.

– Jag har själv va­rit nämn­de­man och vet att det mås­te va­ra ställt utom rim­ligt tvi­vel för att man ska nå en fäl­lan­de dom. Här hand­lar det in­te om att snat­ta i ex­em­pel­vis en bu­tik och det ver­kar ju ha fun­nits en tyst över­ens­kom­mel­se mel­lan par­ter­na, sä­ger hon till HN.

När det gäl­ler den mo­ra­lis­ka bi­ten och Di­dings åsikt att Sven Andersson ”be­hö­ver hjälp att ta sig ur ett tvångs­mäs­sigt be­te­en­de” tror Linda Berg­gren att den se­na­res på­ståd­da age­ran­de i sam­band med oli­ka bjud­ning­ar har va­rit fö­re­mål för dis­kus­sion hos vis­sa.

– Jag tror in­te att Sven ser på det­ta på sam­ma sätt själv. Han är en om­tänk­sam mot­stån­dar­po­li­ti­ker med många go­da si­dor, som jag tyc­ker jät­te­bra om. Nu har en en­skild hän­del­se upp­märk­sam­mats på ett olyck­ligt vis och det är klart att det mås­te kän­nas job­bigt för al­la in­blan­da­de, sä­ger Linda.

LAS­SE DI­DING åläggs be­ta­la Sven An­ders­sons rät­te­gångs­kost­na­der på 99 000 kro­nor. Den kän­de ho­tell­mil­jo­nä­ren har ti­di­ga­re sagt till Hal­lands Nyheter att han är för­säk­rad och ba­ra be­hö­ver be­ta­la en själv­risk. Di­ding har även sagt att han in­te tän­ker över­kla­ga do­men.

In­nan do­men föll sa kom­mu­nal­rå­det Ann-char­lot­te Sten­kil (M) att den tro­li­gen kom­mer att dis­ku­te­ras i krets­sty­rel­sen för mo­de­ra­ter­na.

– Vi har re­dan bör­jat med no­mi­ne­rings­pro­ces­sen in­för va­let 2018, där vi vill ha en hel­hets­bild av al­la kan­di­da­ter. All­män­he­tens för­tro­en­de är en vik­tig del, så det är lämp­ligt att vi tar upp fal­let oav­sett om det blir en fri­an­de dom el­ler ej.

Att bröd­histo­ri­en led­de till ett en­skilt åtal tyc­ker hon är kons­tigt.

– Det bor­de ha kun­nat lö­sas på ett an­nat sätt, ge­nom att de ta­la­de med varand­ra, så att man in­te tar tid och peng­ar från vårt rätts­vä­sen­de.

Sven Andersson vet in­te om bröd­histo­ri­en på­ver­kar hans an­se­en­de.

– Nej, men jag är ju frikänd och un­der re­sans gång har jag fått för­vå­nans­värt många munt­ra och gla­da till­rop. Det ha­de jag in­te vän­tat mig. He­la Var­berg in­ser för­stås att allt hand­la­de om en hämnd för da­men med hand­väs­kan.

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

PO­LI­TI­KER. Mo­de­ra­ten Sven Andersson i kul­tur- och fri­tids­nämn­den är glad över att ha fri­ats när Las­se Di­ding åta­la­de ho­nom för snat­te­ri av en bröd­bit.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.