Fy­ra dö­da ef­ter last­bil­s­at­tac­ken

STOCK­HOLM: Ett terror­dåd lamslog Stock­holm på fre­dags­ef­ter­mid­da­gen när en ka­pad last­bil kör­de över mä­nis­kor på Drottninggatan. Fy­ra per­so­ner har dö­dats och yt­ter­li­ga­re 15 har ska­dats. Fle­ra hallän­ning­ar be­fann sig i när­he­ten av skräc­kens cent­rum.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - JENNIE PERS­SON 010-471 50 26 jennie.pers­son@hn.se

En av dem som blev ögonvittne till hän­del­sen i Stock­holm, då en last­bil kör­de in i Åh­léns­hu­set, var He­le­na Röj­gren från Var­berg.

Kloc­kan var strax in­nan 15.00 i går när en last­bil kör­de rakt in i Åh­léns­hu­set på Drottninggatan i cen­tra­la Stock­holm. He­le­na Röj­gren från Var­berg och en vän satt i en bil på Mäs­ter Samu­els­ga­tan och var på väg att kor­sa Drottninggatan.

– Det blev rött ljus för oss, så vi satt och vän­ta­de. Rätt som det var kom den här sto­ra last­bi­len, en me­ter fram­för oss och kör rakt in i Åh­léns­hu­set. Jag tror jag såg en kil­le som blev påkörd, men jag kan fort­fa­ran­de in­te fat­ta vad jag såg, sä­ger hon när HN når hen­ne strax in­nan kloc­kan 16 på fre­da­gen.

Un­der går­da­gen kom det upp­gif­ter om att last­bi­len ska ha stu­lits. Ef­ter att for­do­net kört rakt in i hu­set upp­stod ka­os på plat­sen.

– DET BLEV långa bil­kö­er och vi kun­de in­te ta oss där­i­från. Till slut kän­de vi att vi var tvung­na att ta oss från bi­len och jag var su­per­stres­sad och klätt­ra­de ut ge­nom fönst­ret. Jag har barn­lås på dör­ren och just då kun­de jag in­te tän­ka på hur jag skul­le få upp dör­ren. Vi sprang in i en bu­tik som släpp­te in mas­sor av folk, sä­ger He­le­na Röj­gren.

Ef­ter en stund åter­vän­de hon och hen­nes vän till bi­len och kun­de sak­ta men sä­kert bör­ja ta sig från cen­tra­la Stock­holm. När HN når hen­ne är hon skär­rad.

– Det är overk­ligt, helt sjukt. Trots att det var en tim­ma se­dan så klap­par hjär­tat fort­fa­ran­de.

EN AN­NAN SOM be­fann sig i när­he­ten var Hn-med­ar­be­ta­ren Åsa Da­ni­els­son som är bo­satt i Var­berg. Hon satt på en tak­vå­ning på ett ho­tell i när­he­ten av Drottninggatan.

– Vi satt där och ser folk kom­ma spring­an­de ne­re på ga­tan, det var to­talt ka­os. Jag fat­ta­de gans­ka om­gå­en­de all­va­ret i det he­la med tan­ke på vad Af­ton­bla­det ha­de skri­vit, sä­ger hon.

EF­TER HÄN­DEL­SEN UPP­MA­NA­DE po­li­sen folk att läm­na de cen­tra­la de­lar­na av Stock­holm.

– Det är oro­ligt och folk är i chock. Det är myc­ket folk ute på ga­tor­na. Tun­nel­ba­nan är helt av­stängd och det är avspärrat i he­la cent­rum. Al­la går med si­na mo­bi­ler och vi har bli­vit upp­ma­na­de att und­vi­ka pub­li­ka plat­ser. Vi sit­ter mitt i sme­ten här nu och det är li­te oklart just nu, sä­ger Åsa Da­ni­els­son strax in­nan kloc­kan 16.30 på fre­da­gen.

Un­der fre­dags­ef­ter­mid­da­gen av­bröt stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven sin re­sa till Gö­te­borg och åter­vän­de till Stock­holm.

– Sve­ri­ge har bli­vit at­tac­ke­rat, sa­de stats­mi­nis­tern till TT.

Bild: TO­MAS ONEBORG/TT

AT­TACK I HU­VUD­STA­DEN. På fre­dags­ef­ter­mid­da­gen kör­de en ka­pad last­bil rakt in i Åhlens-hu­set på Drottninggatan. Stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven för­döm­de då­det. En man har gri­pits för in­bland­ning.

Bild: TO­MAS ONEBORG/SVD/TT

AT­TACK. Fle­ra hallän­ning­ar ham­na­de i ka­o­sets cent­rum i Stock­holm.

Bild: PRI­VAT

PÅ PLATS. Hn-med­ar­be­ta­ren Åsa Da­ni­els­son be­fann sig i när­he­ten av då­det på Drottninggatan i Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.