Strand­skydd en tvis­te­frå­ga

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - REBECKA KVINT 010-471 53 69 rebecka.kvint@hn.se

Var­berg: I Skäl­linge, Kung­sä­ter och Karl­gustav finns se­dan sju år om­rå­den där kom­mu­nen gör tum­men upp för byg­gan­de, trots att om­rå­det egent­li­gen om­fat­tas av strand­skydd. Tan­ken var att loc­ka till bygg­na­tion men någ­ra nya bo­stä­der har det in­te bli­vit.

”I grund och bot­ten är strand­skyd­det nå­got bra men om man är fas­tig­hets­ä­ga­re kanske man mest ser be­gräns­ning­ar­na”

JAN MALMGREN sam­hälls­ut­veck­lings­kon­to­ret

Strand­skyd­det är en häm­sko för ut­veck­ling­en på lan­det. Så lå­ter det i ena ring­hör­nan. I den and­ra för­sva­ras al­las till­trä­de till sjö­ar och vat­ten­drag.

Längs ha­vet, sjö­ar och vat­ten­drag gäl­ler strand­skydd. Tan­ken är bland an­nat att de som vill strö­va längs strän­der­na ska kun­na gö­ra det ut­an att mö­tas av sta­ket och skyl­tar med bud­ska­pet ”pri­vat om­rå­de”.

Kom­mu­nen kan, med läns­sty­rel­sens väl­sig­nel­se, ge dis­pens från strand­skyd­det och strand­skyd­det kan ock­så upp­hä­vas helt och hål­let, om det finns sär­skil­da skäl till det. Ett så­dant skäl är om om­rå­det pe­kats ut som så kal­lat Lis-om­rå­de – ”ut­veck­ling av bo­stads­be­byg­gel­se i strand­nä­ra lä­gen”.

Var­bergs kom­mun har pe­kat ut Lis-om­rå­den i tre by­ar: Skäl­linge, Kung­sä­ter och Karl-gustav. Lis­om­rå­de­na fast­ställ­des i över­sikts­pla­nen 2010 och tan­ken var att de skul­le un­der­lät­ta ny­bygg­na­tion. Men någ­ra nya bo­stä­der har det in­te bli­vit. Ing­en mar­kä­ga­re har vi­sat in­tres­se att be­byg­ga sin mark.

– Ska man dra nå­gon lär­dom är det väl att kom­mu­nen bor­de ha pe­kat ut mark som vi äg­de själ­va. Då ha­de vi haft möj­lig­het att dri­va bygg­pro­jekt själ­va. Vill in­te mar­kä­gar­na byg­ga så kan vi in­te gö­ra nå­got åt det, kon­sta­te­rar Jan Malmgren som är chef på sam­hälls­ut­veck­lings­kon­to­ret.

KATARINA SUNDVALL SOM är ord­fö­ran­de för Var­bergs lands­bygds­råd tyc­ker att strand­skyd­det sät­ter käp­par i hju­let för lands­byg­den, sär­skilt som skyd­det gäl­ler även runt vat­ten­drag:

– Det är för­ödan­de. På en del stäl­len är det vat­ten­drag näs­tan öve­rallt. Ska man byg­ga ett hus på lan­det le­tar man ju upp en fin plats, då vill man kom­ma åt na­tu­ren. Och vat­ten­dra­gen är en del av det na­tur­skö­na.

Jan Malmgren kän­ner igen kri­ti­ken men han hål­ler in­te med.

– Syf­tet med strand­skyd­det är bra. Det hand­lar om al­la män­ni­skors rätt att vis­tas nä­ra vatten. I grund och bot­ten är strand­skyd­det nå­got bra, men om man är fas­tig­hets­ä­ga­re kanske man mest ser be­gräns­ning­ar­na. Men då kan man ta en dis­kus­sion med kom­mu­nen el­ler läns­sty­rel­sen.

BENGT HJALMARSSON SOM är ord­fö­ran­de i Kung­sä­ter och Gun­nar­sjö byg­de­lag me­nar att det mås­te fin­nas en me­del­väg.

– Vi snac­kar om strand­skyd­det på i stort sett varten­da mö­te vi har. Det finns så oer­hört många sjö­ar i Sve­ri­ge. Var­för läg­ga be­gräns­ning­ar runt al­li­hop? Det är ett pro­blem, sä­ger han.

– Lands­byg­den kom­mer in­te att ut­veck­las om man in­te vå­gar ta obe­kvä­ma be­slut att släp­pa på strand­skyd­det. Visst ska al­la kun­na gå runt en sjö, men det be­hö­ver in­te bli någ­ra pro­blem om man pla­ne­rar rätt från bör­jan. En kom­bi­na­tion av vand­rings­le­der och bo­stä­der är möj­lig. Då kan om­rå­det runt sjö­ar­na användas bå­de av de som bor där och av de som kom­mer på be­sök, sä­ger Bengt Hjalmarsson.

Bild: REBECKA KVINT

Går det att kom­bi­ne­ra bo­stä­der och fri­lufts­liv in­till strän­der­na? Hind­rar strand­skyd­det män­ni­skor från att flyt­ta till lan­det? Vad tyc­ker du? Skriv till Or­det är fritt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.