Sop­sug kan bli verk­lig­het i Fal­ken­berg

UTREDS: SOPSUGSSYSTEM I STÄL­LET FÖR SOPRUM OCH TUNGA FORDON

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Le­na Lyx­ell 010-471 52 68 ∙ le­na.lyx­ell@hn.se

Sam­hälls­bygg­nads kon­to­ret vill er­sät­ta den tra­di­tio­nel­la sop­han­te­ring­en med en mer mo­dern va­ri­ant när nya bo­stä­der byggs i cent­rum. Ett un­der­jor­diskt sy­stem ska ta hand om fal­ken­ber­gar­nas av­fall.

Glöm sop­bi­lar, vänd­plat­ser, pap­pers­kor­gar, då­lig luft och soprum på går­den. En sop­sug kan va­ra lös­ning­en när nya bo­stads­kvar­ter ska byg­gas i cent­rum.

De kom­man­de åren ska det byg­gas fle­ra stör­re bo­stads­om­rå­den in­om Fal­ken­bergs cen­tral­ort. Sam­man­lagt rör det sig om cir­ka 1 000 lä­gen­he­ter på tio år.

För att ut­nytt­ja mar­ken ide at­trak­ti­va om­rå­de­na vill sam­hälls­bygg­nads kon­to­re­tat t tra­di­tio­nell sop­han­te­ring ska er­sät­tas med sop­sugs an­lägg­ning­ar. Då flyt­tas den tunga han­te­ring­en av so­por till en cen­tral an­lägg­ning och den tunga tra­fi­ken i bo­stads­om­rå­de­na mins­kar.

”Vårt sy­stem gör att ytor på mark­plan kan användas för an­nat än soprum”

MI­KAEL PERNHEM för­sälj­nings­chef En­vac

SOPSUGAR FINNS RE­DAN i fle­ra ny­bygg­da om­rå­den, bland an­nat på Eriks­berg på Hi­sing­en i Gö­te­borg. Sy­ste­met är upp­byggt kring ett an­tal sop­ned­kast el­ler ”in­kast­luc­kor” ut­om­hus.

När man släng­er sitt av­fall i sy­ste­mets sop­ned­kast så lan­dar det på en ven­til på bot­ten av sop­ned­kas­tet. So­por­na mel­lan­lag­ras tills sy­ste­met kän­ner av att det är dags att töm­ma. Då trans­por­te­ras so­por­na i rör till en cen­tral con­tai­ner­hall, där rätt av­fall ham­nar i rätt con­tai­ner. Con­tai­ner­hal­len som är cir­ka 100 kvadrat­me­ter stor, kan som mest ham­na två kilo­me­ter bort från bo­stä­der­na.

PO­LI­TI­KER­NA I kom­mun­sty­rel­sen blev ny­li­gen in­for­me­ra­de om sy­ste­met. De gav Vi­vab i upp­drag att ut­re­da för­ut­sätt­ning­ar­na för att in­stal­le­ra sopsugar vid ny­byg­gen i cen­tral­or­ten, till ex­em­pel i kvar­te­ret Hju­let (vid gam­la Shell­mac­ken på Hol­ger­ga­tan), i kvar­te­ret Kri­speln (där bo­stä­der ska byg­gas i an­slut­ning till kultur- och kun­skaps­cent­rum) i kvar­te­ret Rep­sla­ga­ren, (Fa­bos hy­res­rät­ter ut­med Hol­ger­ga­tan) och i kvar­te­ret Spet­tet (tom­ten som Coop Fo­rum lig­ger på i dag). Tan­ken är att kom­mu­nen el­ler Vi­vab ska äga an­lägg­ning­en. Pri­va­ta fas­tig­hets­ä­ga­re och Fa­bo ska kun­na an­slu­ta sig till an­lägg­ning­ar­na.

STABS BYGGNADSKONTORET kan även tän­ka sig sopsugar ut­an­för cen­tral­or­ten, ex­em­pel­vis i Staf­singe, på Tång­a­om­rå­det och vid tåg­sta­tio­nen. Det går dess­utom att an­slu­ta ex­em­pel­vis sko­lor, för­sko­lor och äldre­bo­en­den till sopsugar.

Vi­vabs ut­red­ning ska va­ra klar ef­ter som­ma­ren.

Mi­kael Pernhem är för­sälj­nings­chef på En­vac som ar­be­tat med sop­sugssy­ste­met se­dan 1961. Fö­re­ta­get är svenskt men de­ras an­lägg­ning­ar finns över he­la värl­den. To­talt sys­sel­sät­ter En­vac 650 an­ställ­da, varav ett hund­ra­tal i Sve­ri­ge.

– Ny­li­gen fick vi ett kon­trakt i Ko­rea. Vi sat­sar på om­rå­den där det byggs tätt. Vårt sy­stem gör att ytor på mark­plan kan användas för an­nat än soprum, för­kla­rar Mi­kael Pernhem.

ETT LIK­NAN­DE SY­STEM som det som är ak­tu­ellt för Fal­ken­berg, finns re­dan i dag i om­rå­det Gam­le­tull vid Nis­sastrand i Halm­stad.

– Ett av vå­ra säl­jar­gu­ment är hy­gi­en­fak­torn. Vi mi­ni­me­rar luk­ter och råt­tor och and­ra ska­de­djur har ing­et att häm­ta ef­tersom so­por­na för­va­ras i ett slu­tet sy­stem. Dess­utom för­bätt­rar vi ar­bets­mil­jön för dem som han­te­rar so­por­na. De slip­per tunga lyft och att dra de tunga sop­kär­len fram till bi­lar­na. Visst, ar­bets­till­fäl­len för­svin­ner, men ar­bets­mil­jö­vins­ter­na är vik­ti­ga, sä­ger Mi­kael Pernhem.

Skiss: EN­VAC

FRAM­TI­DENS SOP­HAN­TE­RING. Sop­sug­ning fun­ge­rar bäst i tät­be­bygg­da bo­stads­om­rå­den. Tack va­re ett kraf­tigt un­der­tryck i kul­ver­tar­na sugs so­por­na till rätt con­tai­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.