Di­vi­sion två full av lag från Hal­land

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Mi­kael Martins­son 010-471 52 47 ∙ mi­kael.martins­son@hn.se

HN:S sport­krö­ni­kör Mi­kael Martins­son: ”Fem lag finns med i se­ri­en och det vitt­nar om att vårt land­skap ska­par spe­la­re av hög klass”

Di­vi­sion ett sägs va­ra det svar­ta hå­let i svensk fotboll. Are­nakrav från Svens­ka fot­bolls­för­bun­det, spe­la­re som helst vill va­ra hel­tids­fot­boll­spe­la­re och få be­talt där­ef­ter. Hård sats­ning som in­ne­bär eko­no­miskt våg­spel för klub­bar­na och spe­la­re som får käm­pa li­vet ur sig för att få li­vet att gå ihop.

Det är med skräck­blan­dad för­tjus­ning som vå­ra hal­länds­ka lag går in i se­ri­en som kan fö­ra nå­got av dem upp i et­tan och ner i det svar­ta hå­let.

ÅRETS DI­VI­SION 2 syd­väst­ra Gö­ta­land är en rik­tig hal­lands­se­rie. Fem lag finns med i se­ri­en och det vitt­nar om att vårt land­skap ska­par spe­la­re av hög klass. Jag tror att Halm­stads BKS, och på se­na­re år Fal­ken­bergs FFS och Var­bergs Bo­is fram­gång­ar nu bör­jar ge ring­ar på vatt­net.

Klub­bar­na spri­der spe­la­re till la­gen läng­re ner i se­ri­er­na och de kom­mer från pro­fes­sio­nel­la mil­jö­er och det sät­ter prä­gel på klub­bar­na de kom­mer till. Dess­utom har även för­e­ning­ar­na i sig blir mer och mer pro­fes­sio­nel­la.

Kanske bor­de det gå någ­ra fler spe­la­re and­ra vägen än vad det gör. Nu var det ba­ra Vin­bergs IF som blev brand­skat­tat upp­åt i och med Johan Las­sa­gård till Fal­ken­bergs FF och Sebastian Möl­ler till Gais. Det var ju ock­så nä­ra att Var­bergs Gifs Kresh­nik Ka­me­raj bli­vit Bo­i­sa­re.

Men jag tror att det finns ut­rym­me för fler lo­ka­la spe­la­re från två­an till Su­pe­ret­tan el­ler All­svens­kan. För ta­lang­er­na finns. Hur går det då? Den evi­ga frå­gan. I vil­ket fall som helst har vi be­gå­vats med två in­tres­san­ta de­bu­tantträ­na­re i Vin­bergs Mi­chael Svensson och Tvåå­kers Mat­ti­as Lindström. Jag tror att bå­da är helt rätt för si­na lag.

Vin­berg har tap­pat myc­ket kom­pe­tens på spe­lar­si­dan, näs­tan en halv star­tel­va och ha­de man in­te ta­git in tryg­ge och världs­va­ne Svensson ha­de man ris­ke­rat att stå där vid se­ri­estar­ten med då­ligt själv­för­tro­en­de.

Nu tror jag in­te det blir så. Vin­berg är en ma­skin.

TVÅÅKER BOR­DE HA kla­rat sig kvar i et­tan för­ra sä­song­en med det la­get man ha­de. Och de har mat­chat mot rik­tigt hårt mot­stånd på för­sä­song­en. Gjort bra mat­cher mot Su­pe­ret­tan-lag och i sat­te dit sö­de­rettan­la­get As­sy­ris­ka BK på slu­tet med 2-1. Där gjor­de Per­pa­rim Beqaj ett rik­tigt klass­mål med dribb­ling­ar från mitt­plan till mål­skot­tet.

Ja­kob Adolfs­son/beqaj kan bli la­gets av­gö­ran­de duo om man ska ta sig till­ba­ka till et­tan. Man har chan­sen, även om Hal­mia ser rik­tigt bra ut på för­hand.

Ul­la­red och fram­förallt Var­bergs Gif får in­rik­ta sig på att hål­la sig på be­hö­rigt av­stånd från ned­flytt­nings­strec­ket.

Det kom­mer att blir många he­ta der­byn i år och det kan ta­la emot en hal­ländsk se­rie­se­ger. Men vi får sam­ti­digt se mat­cher med nerv och käns­lor och det är in­te fy skam.

Bild: GLENN T UNGER / FALKENBERSBILD.SE

IN­TRES­SANT. Per­pa­rim Beqaj blir myc­ket vik­tig för Tvååker den här sä­song­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.