At­tac­ken i Stock­holm

AT­TEN­TAT. Oskyl­di­ga döds­of­fer och ska­da­de har drab­bats i ett nytt van­sin­nes­dåd i Stock­holm. Än­nu en gång ska vi sör­ja med de drab­ba­de. Än­nu en gång mås­te be­ske­det va­ra att räds­lan in­te får ta över­hand.

Hallands Nyheter - - Ledare - Dag Gustavs­son 010 471 53 70 • dag.gustavs­son@hn.se

LE­DA­RE 8/4. Så har det då hänt igen. Det fa­sans­ful­la. Det omänsk­li­ga. Det me­nings­lö­sa.

Många upp­gif­ter kom­mer åter att cir­ku­le­ra om vem som lig­ger bakom. Om det är en en­skild gal­nings hand­ling el­ler ska kopp­las till nå­gon bakom­lig­gan­de ter­ror­or­ga­ni­sa­tion är i skri­van­de stund fort­fa­ran­de obe­sva­rad. Ter­rorat­ten­tat bör det oav­sett an­ses va­ra för ef­fek­ten är just det som ter­ror åstad­kom­mer – död, ska­dor och räds­la.

DET IN­NE­BÄR I så fall att det är and­ra gång­en som Stock­holm drab­bas av ett ter­rorat­ten­tat, men till skill­nad från 2010 då gär­ning­man­nen blev det en­da off­ret är det den­na gång en myc­ket sorg­li­ga­re ut­gång. Den­na gång har oskyl­di­ga män­ni­skor för­lo­rat si­na liv och rap­por­te­ring­en pe­kar på att det­ta är en at­tack som kom­mer sät­ta dju­pa­re spår hos män­ni­skor som på oli­ka sätt be­rörts av hän­del­sen. Gi­vet­vis fram­för allt för de som drab­bats hår­dast, men ock­så för stock­hol­ma­re och stock­holms­be­sö­ka­re som fått upp­le­va kon­se­kven­ser­na av krishan­te­ring och till och med det som be­nämns som ka­ta­stroflä­ge.

MEN PRE­CIS SOM i Lon­don, pre­cis som Pa­ris, pre­cis som i Nice, pre­cis som i Ber­lin, pre­cis som i Brys­sel och så vi­da­re är sva­ret att in­te lå­ta de som ut­för ter­rorn vin­na. Räds­lan får in­te ta över­hand. Mot­sätt­ning­ar mel­lan män­ni­skor ska fort­sät­ta mot­ver­kas – istäl­let för att lå­ta hän­del­ser som des­sa in­de­la oss i grup­per.

Den­na hän­del­se kom­mer ock­så le­da till ut­vär­de­ring av den svens­ka sä­ker­hetspo­li­sens ar­be­te. Frå­gan mås­te trots allt be­sva­ras om det ha­de va­rit möj­ligt för dem att i tid stop­pa den­na hän­del­se. Sam­ti­digt ska vi kon­sta­te­ra att även den mest am­bi­tiö­sa verk­sam­he­ten från po­li­sens si­da ald­rig kom­mer kun­na ge oss en ga­ran­ti på hund­ra­pro­cen­tig sä­ker­het.

I PER­SPEK­TI­VET AV att hän­del­ser av den­na stor­lek snabbt och ge­nast hand­lar om lan­dets sä­ker­het, myn­dig­he­ters in­sat­ser och hur ter­ror ska mot­ver­kas får vi in­te – och det gör vi in­te hel­ler – glöm­ma bort de en­skil­da som drab­bats. Vi sän­der vå­ra tan­kar till de som nu för­lo­rat en fa­mil­je­med­lem. Vi sän­der vå­ra tan­kar till de som för­lo­rat en vän. En fre­dags­ef­ter­mid­dag som an­nars an­das av­slapp­nad gläd­je in­för hel­gens le­dig­het har för des­sa med­män­ni­skor för­bytts till djup för­tviv­lan. Ni har många som tän­ker på er nu och kän­ner med er i er sorg.

Bild: FRED­RIK SANDBERG/TT

AVSPÄRRAT. Shop­ping­strå­ket Drottninggatan och sto­ra de­lar av cen­tra­la Stock­holm spär­ra­des av ef­ter at­ten­ta­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.