Det de­mo­kra­tis­ka ar­be­tet fort­sät­ter

Hallands Nyheter - - Ledare - ADNAN DIBRANI Riks­dags­le­da­mot (S)

Idag in­leds So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas par­ti­kon­gress i Gö­te­borg. Par­ti­kon­gres­sen är So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas högs­ta be­slu­tan­de or­gan och sam­man­trä­der vartan­nat år. För al­la po­li­tis­ka par­ti­er och folk­rö­rel­ser ut­gör kon­gres­sen en hög­tids­fest.

Vad in­ne­bär då en kon­gress? En kon­gress är en folk­rö­rel­se som sam­las. Folk­rö­rel­ser be­skrivs of­ta som bä­ra­re av de­mo­kra­tin. I des­sa ti­der när po­pu­lis­men ökar är det vik­ti­ga­re än nå­gon­sin att al­la de­mo­kra­tis­ka rö­rel­ser hål­ler fast vid si­na de­mo­kra­tis­ka prin­ci­per och tra­di­tio­ner.

SOCIALDEMOKRATIN SKA VA­RA en folk­rö­rel­se som häng­er med i ut­veck­ling­en och för­står de för­änd­ring­ar som Sve­ri­ge står in­för. Vi vill va­ra en öp­pen och in­klu­de­ran­de folk­rö­rel­se som tar till va­ra på det en­ga­ge­mang som män­ni­skor har. I över 100 år har vi va­rit med och dri­vit ut­veck­ling­en fram­åt i Sve­ri­ge. Vi kom­mer att fort­sät­ta att va­ra pro­gres­si­va och vå­ga fat­ta be­slut som dri­ver ut­veck­ling­en i vårt land fram­åt.

VID EN KON­GRESS har par­ti­ets med­lem­mar möj­lig­het att tyc­ka till om hur de vill att par­ti­ets po­li­tik ska ut­veck­las och läm­na in mo­tio­ner om sa­ker de vill ska för­änd­ras. Det bru­kar all­tid tyc­kas vitt och brett och dis­ku­te­ras liv­ligt vid al­la par­ti­ers kon­gres­ser. Men det är vik­tigt att kom­ma ihåg att även om al­la so­ci­al­de­mo­kra­ter in­te tyc­ker li­ka om allt så har vi sam­ma ide­al. Par­ti­et be­står av unga, gam­la, me­del­ål­ders, stu­den­ter, sjuk­skö­ters­kor, tjäns­te­män, po­li­ser, bygg­ar­be­ta­re, di­rek­tö­rer och svet­sa­re. Per­so­ner med ut­ländsk bak­grund och svensk bak­grund. Det är det som är det fi­na med en folk­rö­rel­se, män­ni­skor med oli­ka bak­grund, kön, klass och et­ni­ci­tet sam­las in­om en or­ga­ni­sa­tion för att de vill job­ba mot sam­ma mål, mot en viss typ av sam­häl­le.

NÅ­GOT MÅNGA FRÅ­GAR sig vid en kon­gress när par­ti­et som har kon­gress är i re­ge­rings­ställ­ning är: var­för tar allt så lång tid? Var­för såg ni in­te till att få ige­nom allt ni vil­le för­änd­ra så fort ni kom till mak­ten? Det många även in­om vårt eget par­ti ibland glöm­mer bort är att vi in­te har 50 pro­cent av rös­ter­na och då tar det tid att få ige­nom po­li­ti­ken. När vi är en del av en ko­a­li­tions­re­ge­ring mås­te vi kom­pro­mis­sa för att kun­na sty­ra Sve­ri­ge. Par­ti­ets med­lem­mar har då en vik­tig upp­gift att se till att vi in­te tum­mar på vå­ra ide­al ut­an kom­pro­mis­sar la­gom myc­ket. I re­ge­rings­ställ­ning ar­be­tar vi var­je dag för att skapa det sam­häl­le som vi vill se.

Vi tror på ett sam­häl­le som tar hand om si­na med­bor­ga­re och in­te läm­nar nå­gon i stic­ket, sam­ti­digt som vi ska­par nya jobb, ser till att ha bra vill­kor för fö­re­ta­gen och ökar Sve­ri­ges till­växt. Vi an­ser att den svens­ka mo­del­len ska ut­veck­las, in­te av­veck­las. Sve­ri­ge är fan­tas­tiskt på så många sätt och vi mås­te se till att mins­ka klyf­tor­na i vårt land och gö­ra vårt sam­häl­le bättre. Väl­fär­den ska stär­kas. Var­je barn, ung­dom, vux­en och pen­sio­när i vårt land ska kän­na trygghet och fram­tids­tro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.