Var­för är bild och mu­sik ob­li­ga­to­ris­ka äm­nen?

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

SKO­LA. Var­för är mu­sik och bild äm­nen i hög­sta­di­et som är ob­li­ga­to­ris­ka? Ele­vens mål med hög­sta­di­et är i förs­ta hand att få de be­tyg som krävs för att kun­na kom­ma in på den gym­na­si­e­lin­jen som ele­ven vill.

Po­ne­ra att elev X, som vill bli re­vi­sor och lä­sa eko­no­mi­pro­gram­met, kan ris­ke­ra att in­te kom­ma in på öns­kad lin­je på grund av att hen in­te kan må­la en björk el­ler spe­la trum­mor i rätt takt! Det skul­le va­ra för­ödan­de!

TVÅ TIM­MAR LÄGGS i snitt var­je vec­ka av var­je hög­sta­di­e­e­lev på att ha just bild el­ler mu­sik­lek­tio­ner, men vad gör egent­li­gen des­sa äm­nen för nyt­ta för ele­vens fram­ti­da skol­gång?

ETT VÄL­DIGT VAN­LIGT motar­gu­ment, kont­ra den­na syn­punkt, är att este­tis­ka äm­nen vi­sar po­si­tiv ef­fekt in­om and­ra äm­nen för vis­sa ele­ver, men li­ka vik­tigt är den and­ra si­dan av myn­tet. Om elev X nu skul­le ha pro­blem i ma­te­ma­tik­kur­sen, som är grund­läg­gan­de för det kom­man­de eko­no­mi­pro­gram­met, så mås­te hen kun­na läg­ga sin tid och ener­gi på ma­te­ma­tik istäl­let för att gö­ra läx­or såsom att må­la ett fint träd el­ler lä­ra sig sjunga ”bä bä vi­ta lamm” i G-moll.

Upp­rörd gym­na­si­e­e­lev

Bild: VILHELM STOKSTAD/RAMON ESPINOSA/TT

Två tim­mar läggs i snitt var­je vec­ka av var­je hög­sta­di­e­e­lev på att ha just bild el­ler mu­sik­lek­tio­ner.

MU­SIK.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.