Hjälp Sve­ri­ges fat­ti­gas­te pen­sio­nä­rer

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

PENSION. Många pen­sio­nä­rer le­ver med myc­ket små pen­sio­ner och har svårt att be­ta­la för grund­läg­gan­de be­hov såsom bo­stad, mat, klä­der och me­di­ci­ner. Där­för har Sol­veig Zan­der och Cen­ter­par­ti­et fö­re­sla­git att man ska se över möj­lig­he­ter­na att hö­ja pen­sio­nen och bo­stads­tilläg­get för de all­ra mest eko­no­miskt ut­sat­ta – de som har ga­ran­ti­pen­sion el­ler låg in­komst­pen­sion.

RE­GE­RING­EN HAR IN­TE av­satt en en­da kro­na till pen­sio­nä­rer­na i sin bud­get för 2017 och ty­värr rös­ta­des Cen­ter­par­ti­ets för­slag ned i riks­da­gen. Sol­veig Zan­der har job­bat hårt för en över­syn av de ojäm­ställ­da pen­sio­ner­na och för­bätt­ring­ar för dem som har det all­ra sämst.

An­tal pen­sio­nä­rer i Hal­lands län 2015 var näs­tan 69 000 per­so­ner. Cir­ka 25 000 pen­sio­nä­rer i Hal­lands län har en­bart ga­ran­ti­pen­sion. Av des­sa är cir­ka 20 000 kvin­nor. Med and­ra ord är om­kring 80 pro­cent av dem med låg pension kvin­nor.

Ut­i­från de ut­red­ning­ar som ge­nom­förts i pen­sions­grup­pen fram­går att det in­te krävs en­bart en för­änd­ring, ut­an fle­ra. Cen­ter­par­ti­ets för­slag för att hö­ja pen­sio­nen för bå­de nu­va­ran­de och bli­van­de pen­sio­nä­rer är:

• Sänkt skatt för pen­sio­nä­rer.

• Sänkt skatt och/el­ler höjd pen­ning­sum­ma för dem med en­bart ga­ran­ti­pen­sion.

• Mer in­for­ma­tion om yr­kes­li­vets på­ver­kan av pen­sio­nen för fö­re­ta­ga­re och små­barns­för­äld­rar.

• Ar­be­te läng­re upp i åren.

• Höjd ål­der för ut­tag av tjäns­te­pen­sion. • Höjd Las-ål­der. • Över­syn av kost­na­der­na för vård och om­sorg i kom­mu­ner­na.

• De­lad pen­sions­rätt mel­lan ma­ke/ma­ka och in­for­ma­tion om för och nack­de­lar.

• Sänk­ta ar­bets­gi­var­av­gif­ter och dubb­la jobb­skat­te­av­drag för per­so­ner över 64 år.

TILL­SAM­MANS MED al­li­an­sen sänk­te Cen­ter­par­ti­et skat­ten för pen­sio­nä­rer i fem steg, to­talt 16,4 mil­jar­der kro­nor och vi ha­de ett be­slut på yt­ter­li­ga­re sänk­ning­ar när eko­no­min tillät. Men det kom ett val emel­lan.

Sol­veig Zan­der (C) riks­dags­le­da­mot, Uppsa­la län re­pre­sen­tant i pen­sions­grup­pen se­dan 2006 Henrik Ore­torp (c)

ord­fö­ran­de Cen­ter­par­ti­et i Hal­land

Ann-sop­hie Cor­des (c) ord­fö­ran­de Cen­ter­kvin­nor­na i Hal­land

Bild: HAS­SE HOLMBERG/TT

PEN­SIO­NÄR. Cir­ka 25 000 pen­sio­nä­rer i Hal­lands län har en­bart ga­ran­ti­pen­sion. Av des­sa är cir­ka 20 000 kvin­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.