Ovan­lig tur i vår­den

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

på ”Slu­ta gnäl­la på svensk sjuk­vård” (7/3).

VÅRD. Det mås­te va­ra nå­got ovan­ligt och spe­ci­ellt med dig ef­tersom du har haft en sån tur i vår­den och dess­utom fått allt helt gra­tis för det har jag ald­rig hört ta­las om nå­gon an­nan som har fått, var­ken när det gäl­ler mig själv el­ler and­ra, tvärtom.

Själv har jag haft häl­so­pro­blem den mesta ti­den i mitt liv som jag in­te har kun­nat få nå­gon hjälp med från sjuk­vår­den och dess­utom känt mig il­la be­hand­lad av lä­ka­re. Jag har en be­kant som bli­vit fel­be­hand­lad, ge­nom­gått fle­ra ope­ra­tio­ner med al­la pro­blem och kost­na­der det­ta har med­fört och har mått väl­digt psy­kiskt då­ligt och in­te har det va­rit nå­gon lä­ka­re el­ler skö­ters­ka som har ringt upp från sjuk­hu­set för att hö­ra hur per­so­nen mår. Så jag ger in­te myc­ket för den svens­ka sjuk­vår­den över­hu­vud­ta­get. Du skri­ver att du har fått en sjuk­hus­vis­tel­se på en or­to­pe­dav­del­ning ut­an att det kos­ta­de dig ett öre, vil­ket jag tyc­ker ver­kar väl­digt kons­tigt när det nu­me­ra kos­tar 100 kro­nor per dygn när man är in­lagd på sjuk­hus, in­klu­si­ve vård, mat och me­di­ci­ne­ring, och det har bå­de jag och be­kan­ta till mig fått be­ta­la.

Ej bort­skämd

Bild: BER­TIL ERICSON/TT

VÅRD. Jag ger in­te myc­ket för den svens­ka sjuk­vår­den över­hu­vud­ta­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.