Nu kan Maria byg­ga retre­at

KUNG­SÄ­TER: FANN EN GEN­VÄG OCH SLAPP STRAND­SKYD­DET

Hallands Nyheter - - Varberg - Rebecka Kvint 010-471 53 69 ∙ rebecka.kvint@hn.se

När det vi­sa­de sig att torp­tom­ten mitt i sko­gen om­fat­ta­des av strand­skydd blev Maria Bo­tin An­ders­son stor­li­gen för­vå­nad. Nu är strand­skyd­det upp­hävt.

Maria Bo­tin An­ders­son bor med sin man i sko­gen ut­an­för Kung­sä­ters by. Från lands­vä­gen ser man Fävren glitt­ra i blått men här up­pe på höj­den bre­der sko­gen ut sig. Av sjön syns in­te någon­ting.

TVÅ MI­NU­TERS PRO­ME­NAD från vil­lan lig­ger ett torp. Mar­ken runt tor­pet är röjd och påsk­lil­jor tit­tar yr­va­ket upp ur det gu­la grä­set. In­till tom­ten väx­er sko­gen hög.

Här vill Maria Bo­tin An­ders­son er­bju­da tys­ta retre­at. Se­dan 2002 dri­ver hon Ma­ri­as Fot­käl­la. Ti­di­ga­re hyr­de hon en lo­kal vid af­fä­ren i Kung­sä­ter men se­dan ett år till­ba­ka har hon mot­tag­ning hem­ma på den eg­na tom­ten, i en villa­vagn.

– På se­na­re tid har jag ock­så bör­jat job­ba med and­ning, av­slapp­nings­öv­ning­ar och me­di­ta­tion. Jag vill väg­le­da män­ni­skor att stan­na upp i till­va­ron, be­rät­tar hon.

TORP­TOM­TEN SKUL­LE VA­RA per­fekt för den ty­pen av verk­sam­het, tyc­ker Maria. Hon vill byg­ga en grill­kå­ta och gö­ra i ord­ning tom­ten så den ska pas­sa hen­nes fö­re­tag.

MEN NÄR HON ring­de stads­bygg­nads­kon­to­ret för att hö­ra sig för om reg­ler för byg­gan­det fick hon ve­ta att tor­pet står på en strand­tomt.

Maria skrat­tar vid min­net av te­le­fon­sam­ta­let.

– Strand­tomt? Det här? Det vi­sa­de sig att det är bäc­ken som gör att det räk­nas som en strand­tomt.

Nå­gon bäck går in­te att se så Maria får gå fö­re och vi­sa. Jodå, ne­re

vid vägen finns ett di­ke och där por­lar en bäck.

Strand­skyd­det om­fat­tar in­te ba­ra om­rå­det längs kus­ten och in­sjö­ar­na. Även strän­der­na runt vat­ten­drag om­fat­tas, om än det ba­ra är en li­ten bäck. Syf­tet är att säk­ra bå­de det rör­li­ga fri­lufts­li­vet men ock­så växt- och djur­li­vet.

EN KOMPIS RÅDDE Maria att lå­ta bli om­vä­gen med dis­pens ge­nom kom­mu­nen. Istäl­let bor­de hon vän­da sig di­rekt till läns­sty­rel­sen för att få strand­skyd­det upp­hävt, tyck­te han. I de­cem­ber skic­ka­de hon in an­sö­kan och i februari kom be­slu­tet. Läns­sty­rel­sen upp­hä­ver strand­skyd­det med stöd i Mil­jö­bal­ken. Kort sagt: Strand­skyd­dets syf­te att skyd­da all­män­he­tens in­tres­se av till­gång till strän­der an­ses in­te in­skrän­kas ge­nom att Maria byg­ger

FAK­TA: Strand­skydd

* Strand­skyd­det gäl­ler hund­ra me­ter från stran­den in på land och ut i vatt­net längs ha­ven, sjö­ar­na och vat­ten­dra­gen. På en del plat­ser sträc­ker sig strand­skyd­det läng­re än så – 200 el­ler 300 me­ter. * I Var­berg gäl­ler 200 me­ters strand­skydd vid By­a­sjön, Fävren, stör­re de­len av Mä­sen, Sto­ra Ne­ten, nor­ra de­len av Ok­lång­en, Ot­ter­sjön, Skär­sjön, Sto­ra Horn­sjön, Svar­ten, Va­la­sjön vid Åkul­la, Va­la­sjön vid Fävren och Ya­sjön. 300 me­ters strand­skydd gäl­ler vid Tol­ken. * Strand­skyd­det vär­nar al­le­mans­rät­ten vid strän­der, men ock­så väx­toch djur­li­vet. Ge­nom att skyd­da li­vet i mind­re vat­ten­drag skyd­das ock­så växt- och djur­li­vet i de stör­re vat­ten­drag och sjö­ar som de an­slu­ter till. en grill­kå­ta bred­vid sitt gam­la torp mitt i sko­gen.

– Det var jät­tesmi­digt. Läns­sty­rel­sen vil­le ba­ra ha kort på om­rå­det och en be­skriv­ning av om­rå­det. Det var smi­digt att ba­ra be­hö­va ha kon­takt med en in­stans.

SKO­GEN LUKTAR VÅRLIGT och fåg­lar­na kvitt­rar runt det gam­la tor­pet.

– Jag vill kun­na ge and­ra män­ni­skor det­ta – att få kun­na upp­le­va still­he­ten här bland fåg­lar­na och trä­den.

VILL BYG­GA. Maria Bo­tin An­ders­son har fått strand­skyd­det upp­hävt för sin och ma­kens tomt mitt i sko­gen. De an­sök­te

Bild: REBECKA KVINT

om upp­hä­van­det hos läns­sty­rel­sen, i stäl­let för att ba­ra sö­ka om dis­pens från strand­skyd­det hos kom­mu­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.