Uri­ne­ra­de i sko­la – flyd­de ös­terut

Hallands Nyheter - - Varberg - MALIN STRAND­BERG 010-471 50 25 malin.strand­berg@hn.se

Bos­gårds­sko­lan har än en gång drab­bats av ska­de­gö­rel­se. Väk­ta­re såg när van­da­ler­na flyd­de i en silv­rig BMW.

Via en ut­rym­nings­dörr tog sig minst två per­so­ner sig in på Bos­gårds­sko­lan. Dör­ren ha­de de ki­lat fast med en sten och där­ef­ter ha­de de uri­ne­rat på gol­vet i en skolkor­ri­dor. Sko­lans larm gick igång strax ef­ter tio på tors­dags­kväl­len.

VÄK­TA­RE HA­DE upp­märk­sam­mat att lar­met gick i fle­ra sek­tio­ner på sko­lan och när de kom fram till sko­lan såg de ung­do­mar läm­na sko­lan i en sil­ver­fär­gad BMW som styr­de i rikt­ning mot Små­land.

– De kör­de rakt över gräs­mat­tor på sko­lans om­rå­de. Att de ens kom­mer på tan­ken att gö­ra nå­got sånt här, sä­ger po­li­sens pressta­les­per­son Hans Lippens.

Sko­lan har drab­bats av ska­de­gö­rel­se och in­brott vid fle­ra ti­di­ga­re till­fäl­len. Se­nast i slu­tet av no­vem­ber ha­de nå­gon ta­git sig in ge­nom ett öp­pet föns­ter i mu­sik­sa­len och satt igång brand­slang­en.

ÄVEN DEN­NA GÅNG ha­de van­da­ler­na va­rit in­tres­se­ra­de av brand­slang­en.

– De ha­de öpp­nat skå­pet till brand­slang­en, men in­te satt på vatt­net. Så vi fick in­te någ­ra vat­ten­ska­dor den­na gång, be­rät­tar Bir­git­ta Therén, rek­tor på Bos­gårds­sko­lan. Hon tilläg­ger: – Ing­en un­der­vis­ning är in­ställd. Vi kör som van­ligt i dag. Vad vid­tar ni för åt­gär­der?

– Vi dis­ku­te­rar med ele­ver och sam­ar­be­tar med kom­mu­nens sä­ker­hets­an­sva­ri­ga. Vi ser även över så att föns­ter och dör­rar är stäng­da när vi läm­nar bygg­na­den.

En­ligt rek­torn har det dock va­rit för­hål­lan­de­vis lugnt på sko­lan de se­nas­te må­na­der­na.

– Just nu på­går en om­bygg­na­tion av sko­lan och bygg­bo­la­get har ett eget larm och ka­me­raö­ver­vak­ning, vil­ket av­skräc­ker nå­got.

”De kör­de rakt över gräs­mat­tor på sko­lans om­rå­de”

HANS LIPPENS po­li­sens pressta­les­per­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.