Stal ox­fi­lé och hår­färg – man er­kän­ner

Hallands Nyheter - - Varberg -

VAR­BERG: En man och en kvin­na står åta­la­de för hä­le­ri ef­ter att de an­vänt en cy­kel som ti­di­ga­re bli­vit stu­len. Man­nen står även åta­lad för yt­ter­li­ga­re ett fall av hä­le­ri ef­ter att ha an­vänt en an­nan, ti­di­ga­re stu­len, cy­kel. Cy­keln, som var värd 7000 kro­nor, stals vid sjuk­hu­set i Var­berg i ok­to­ber för­ra året. Utö­ver det åta­las han för stöld ef­ter att han gått in på Coop Fo­rum i Bre­a­red och bland an­nat ta­git med sig ox­fi­lé, en ljusslinga och hår­färg. Va­ror­na ha­de ett sam­man­lagt vär­de på 1030 kro­nor.

Den åta­la­de man­nen er­kän­ner brott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.