Backsva­le­pro­jekt av­slu­tas

Hallands Nyheter - - Varberg -

GETTERÖN: Var­bergs kom­mun be­vil­ja­des för­ra året 135000 kro­nor av läns­sty­rel­sen för att an­läg­ga en backsva­lebrink och en sand­täkt vid Na­tu­rum Getterön. Ytan kom­mer att fin­nas med i det om­rå­de som ska slut­täc­kas på grun­da v mark­för­ore­ning ar­vid Las­sa bac­ka de­po­nin. Pro­jek­tet kom­mer in­te att kun­na på­bör­jas för­rän ti­di­gast år 2020. Det av­slu­tas där­för och bi­dra­get be­ta­las till­ba­ka. När det är ak­tu­ellt att ge­nom­fö­ra pro­jek­tet kom­mer nytt bi­drag att sö­kas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.