Mi­nis­ter på Hal­landstur­né

Fak­ta: Det gjor­de mi­nistern i Hal­land

Hallands Nyheter - - Varberg - MARIA HJULSTRÖM maria.hjulstrom@hn.se

Ut­bild­ning in­om jord­bruk, skogs­bruk och livs­me­dels­fram­ställ­ning mås­te gö­ras mer till­gäng­lig och at­trak­tiv. När lands­bygds­mi­nis­ter Sven-e rik Bu ch t( S) ta­la­de till na­tur bruks­gym­na­si­er­na var den rö­da trå­den tyd­lig.

Sve­ri­ges stads­råd är ute på tur­né i lan­det och un­der fre­da­gen äg­na­de Sven-erik Bucht, lands­bygds­mi­nis­ter, åt Hal­land.

– Jag be­sö­ker så många lands­bygds­kom­mu­ner som jag hin­ner. Nu har jag va­rit ute i nä­ra två må­na­der och jag tror att jag har be­sökt ett 30-tal, sa Sven-erik Bucht till HN.

HAN TA­LA­DE PÅ Var­bergs Stads ho­telldå­nat ur bruks­gym­na­si­er­na ha­de sittårsmö­te. Han var no­ga med att fram­hål­la hur vik­ti­ga gym­na­sie­sko­lor­na och dess per­so­nal är.

– Era ele­ver har en oer­hört vik­tig roll i fram­ti­den! Det är bra att ni är ak­ti­va och kom­mer med era in­spel. Ni vet vads om be­hövs, sa mi­nistern till gym­na­si­e­re­pre­sen­tan­ter­na.

Sven-erik Bucht pra­ta­de myc­ket om lands­bygds­kom­mit­téns om till­satts och den pro­po­si­tion som han trod­de kom­mer släp­pas näs­ta år ef­ter att de ta­git de nä­ra 500 re­missva­ren i be­ak­tan­de. En av de sto­ra ut­ma­ning­ar­na är ut­bild­ning.

– Det finns pro­blem med kom­pe­tens­för­sörj­ning­en i Sve­ri­ges lands­bygd. Det är på­tag­ligt på de plat­ser där det är långt till hög­re ut­bild­ning.

Mi­nistern sa att många unga i dag mås­te flyt­ta för att kun­na ut­bil­da sig och se­dan in­te flyt­tar till­ba­ka.

– Vårt för­slag är att skapa ut­bild­nings­cent­ra n, sat­sa på yr­kes­vux och att se över re­surs­för­del­ning­en på re­gi­o­nal ni­vå, sa han.

SVEN ERIK BUCHT äg­na­de även li­te tid åt de kom­man­de livs­me­dels­stra­te­gi­er­na och skogs­in­du­strin.

In­om bå­da om­rå­den rå­der det brist på ut­bil­dad ar­bets­kraft. Mi­nistern me­nar att det mås­te gå att gö­ra kar­riär in­om na­tur bruks­ut­bild­ning­ar.

– Sve­ri­ge be­hö­ver ut­veck­la nä­rings­li­vet även på lands­byg­den. VI tror att vår lands­bygd kan pro­du­ce­ra mer mat. För att lyc­kas be­hö­ver vi kom­pe­tens!

EN PER­SON I publi­ken fick med­håll från de fles­ta då hen öns­ka­de få bort be­grep­pet yr­kes­pro­gram. Mi­nistern kopp­la­de ihop det­ta med det mins­ka­de söktryc­ket på na­tur bruks­ut­bild­ning­ar.

– Vi såg ett ne­ga­tivt trend­brott när vi tog bort be­hö­rig­hets­kra­ven till hög­re ut­bild­ning. Nu ska vi tit­ta på det, sa Sven-erik Bucht.

Bild: MARIA HJULSTRÖM

Kl 11: in­vig­nings­ta­la­de på na­tur­bruks­gym­na­si­er­nas års­mö­te på Stads­ho­tel­let i Var­berg

13.00: be­sök­te Ti­ra­holms gård i Un­na­ryd för run­da­bords­sam­tal om lands­bygds­för­hål­lan­der­na i Hyl­te och kring­lig­gan­de kom­mu­ner.

16.00: Öp­pet mö­te i Knä­red om lands­bygds­ut­veck­ling. PÅ BE­SÖK. Då na­tur­bruks­gym­na­si­er­na sam­la­des för års­mö­te i Var­berg ta­la­de lands­bygds­mi­nis­tern om ut­bild­ning­ens nyc­kel­roll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.