Var­bergs­bön­der kan få Lrf-pris

Hallands Nyheter - - Varberg - JENNIE PERS­SON 010-471 50 26 jennie.pers­son@hn.se

Gris­bön­der­na An­na och Ör­jan Ber­tils­son kan vin­na pri­set Årets Spjut­spets 2017.

Var­je år de­lar LRF ut Årets Spjut­spets. Pri­set går till ett fö­re­tag som har sin bas i jord, skog, träd­gård och lands­byg­dens mil­jö, är lön­samt och som är i tek­no­lo­gisk fram­kant. En av de sex fi­na­lis­ter­na är An­na och Ör­jan Ber­tils­son som dri­ver Pers­gård i Blixtorp.

– Det är förs­ta gång­en vi är no­mi­ne­ra­de så det känns jät­te­ro­ligt. Det är en spor­re för oss, sä­ger Ör­jan Ber­tils­son. Var­för tror ni att ni är no­mi­ne­ra­de?

– Vi har väl­digt duk­tig per­so­nal som vet hur man gör det här ar­be­tet. Vi fo­ku­se­rar på rätt sa­ker och har ru­ti­ner som vi hål­ler fast vid. Och här är det all­tid dju­ren som kom­mer i förs­ta hand.

PÅ GÅR­DEN FINNS det 276 sug­gor och för­ra året upp­märk­sam­man­des de i sam­band med att de var de förs­ta i Sve­ri­ge som kla­ra­de må­let på 30 pro­du­ce­ra­de gri­sar per sug­ga och år. Där­med är Pers­gård den gård som har lan­dets mest pro­duk­ti­va sug­gor.

SKUL­LE DE TA hem pri­set som Årets Spjut­spets så är det utö­ver mer upp­märk­sam­het, även en vinst­pott på 100 000 kro­nor som vän­tar.

– Det skul­le be­ty­da att vi kun­de hit­ta på li­te fler per­sonal­gre­jer. Se­dan finns det all­tid sa­ker att för­bätt­ra på går­den, som till ex­em­pel ett per­so­nal­rum, sä­ger Ör­jan Ber­tils­son.

– JAG ÄR en jäd­ra vin­nar­skal­le så nu går vi in för att vin­na det här. Det är ald­rig nå­gon som kom­mer ihåg en tvåa.

För­u­tom LRF står även LRF Kon­sult och Swed­bank bakom pri­set Årets Spjut­spets.

Bild: ALINE LESSNER/AR­KIV

NOMINERAD. Ör­jan Ber­tils­son på Pers­gård i Blixtorp kan bli pri­sad av LRF.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.