Öst­ra kyr­ko­går­den ut­vid­gar

Hallands Nyheter - - Varberg -

VAR­BERG: Öst­ra kyr­ko­går­den i Var­berg får ut­ö­kat an­tal grav­plat­ser.

Det be­slu­ta­des läns­sty­rel­sen un­der tors­da­gen. Utvidg­ning­en hand­lar om to­talt 325 så kal­la­de ask­grav­plat­ser, vil­ket är en enkla­re va­ri­ant av en urn­grav.

De 325 nya grav­plat­ser­na kom­mer va­ra upp­de­la­de på två av kyr­kans oli­ka kvar­ter.

Den ena, kvar­ter fy­ra, kom­mer få 136 ask­grav­plat­ser och kvar­ter fem får 189 nya plat­ser. Grav­vår­den, där du kan pla­ce­ra ditt min­nes­mär­ke, kom­mer att be­stå av äld­re grav­ste­nar som åter­an­vänts.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.