Sats­ning ska lö­sa förar­brist

Hallands Nyheter - - Varberg - JENNIE PERS­SON 010-471 50 26 jennie.pers­son@hn.se

Det rå­der stor brist på ma­skin­fö­ra­re och i Var­berg kom­mer be­ho­vet ba­ra att öka. Nu star­tar PS en ny ut­bild­ning.

På Pe­der Skri­vares gör man nu en sats­ning på att få fler att ut­bil­da sig till att bli ma­skin­fö­ra­re, ut­bild­ning­en star­tar i höst.

– Ma­skin­fö­ra­re är en brist­va­ra och bran­schen be­hö­ver kom­pe­tens. Och med tan­ke på i vil­ken takt som Var­berg väx­er och att vi har gans­ka många sto­ra pro­jekt på gång här, så kom­mer det be­hö­vas folk som kan det här, sä­ger Tobias Ram­s­tedt, rek­tor på PS.

UT­BILD­NING­EN HAR KÖPTS in av fö­re­ta­get Ma­ski­nent­re­pre­nö­rer­na och kom­mer att in­gå i bygg - och an­lägg­nings­pro­gram­met. Ma­skin­fö­ra­re kan väl­jas som in­rikt­ning un­der and­ra och tred­je året och hit­tills har sju ele­ver i års­kurs ett an­sökt till ut­bild­ning­en. An­led­ning­en till att PS har valt att kö­pa in pro­gram­met är en eko­no­misk frå­ga.

– Vi kö­per in pro­gram­met på grund av att det är en väl­digt in­ve­ste­rings­tung ut­bild­ning. Ma­ski­ner­na är dy­ra och Ma­ski­nent­re­pre­nö­rer­na har en helt an­nan möj­lig­het att teck­na ett bättre le­a­singav­tal än oss. Men vi har stor till­tro till att ut­bild­ning­en hål­ler en hög ni­vå.

DEN PRAK­TIS­KA DE­LEN av ut­bild­ning­en, som in­ne­fat­tar tre da­gar i vec­kan, kom­mer att läg­ga spå Munk a gårds gym­na­si­et. Där ska ele­ver­na ut­bil­das i att kö­ra bland an­nat hjul­las­ta­re, gräv­ma­ski­nen och schakt­ma­ski­ner.

Den 6 maj hålls det öp­pet hus på Mun­ka­gård där PS kom­mer va­ra på plats för att pra­ta om den nya ut­bild­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.