Wer­ners­son pas­se­ra­de olycks­ga­tan

Hallands Nyheter - - Nyheter - PÄR LINDQVIST 010-471 54 39 par.lindqvist@hn.se

Ma­ri-lou­i­se Wer­ners­son be­fann sig i när­he­ten av at­tac­ken. – Det är fruk­tans­värt, sä­ger hon.

Fal­ken­bergs kom­mun­råd Ma­ri­lou­i­se Wer­ners­son är på plats i Stock­holm och pas­se­ra­de Drot­ting­ga­tan någ­ra tim­mar in­nan det miss­tänk­ta terror­då­det.

– Jag har haft mö­ten på Bib­li­o­teks­ga­tan och gick på Drottninggatan mitt på da­gen till Gam­la stan. Jag satt och job­ba­de där i lugn och ro när flas­hen kom 14.50, sä­ger hon.

DÄR SATT HON med Fre­drick Fe­der­ley, Eu­ro­pa­par­la­men­ta­ri­ker för Cen­ter­par­ti­et. De hän­vi­sa­des till and­ra vå­ning­en och följ­de ut­veck­ling­en av at­ten­ta­tet.

– Det är fruk­tans­värt, det är dö­da­de och ska­da­de och det på­ver­kar en hel stad och land. Men det gäl­ler att vi hål­ler oss lug­na, sä­ger hon.

FALKENBERGAREN JOHAN JÖNSSON, son till re­vy­ar­tis­ten Jo­j­je Jönsson, bor i Stock­holm och var på väg in till cen­tra­la Stock­holm för att mö­ta upp sin sam­bos små­sys­kon.

”Det är choc­kar­tat, det är jäk­ligt kons­tig stäm­ning här nu”

JOHAN JÖNSSON

– Jag hann in­te så långt, de hann stänga av tun­nel­ba­nan. Nu går vi hem mot Hä­gersten igen, sa han strax ef­ter last­bi­len kört in i Åh­léns.

– Det är ju många fal­ken­ber­ga­re här up­pe så vi för­sö­ker kol­la hur al­la mår, sä­ger han. Hur känns det att så­dant här hän­der?

– Det är choc­kar­tat, det är jäk­ligt kons­tig stäm­ning här nu. Det är svårt att smäl­ta nu, sä­ger han.

PO­LI­SEN I RE­GI­ON väst, där Hal­land in­går, in­led­de på fre­dags­ef­ter­mid­da­gen ens åkal­lad sär­skild hän­del­se.

Det in­ne­bär att en stab har bil­dats och att po­li­sen för­stär­ker sin när­va­ro på pub­li­ka plat­ser i re­gi­o­nen.

–I Hal land­hand­lar de tom­cen­tral­sta­tio­ner­na och Ulla red. De tär de sto­ra plat­ser­na som be­rörs in­led­nings­vis, sä­ger Hans Lippens, pressta­les­per­son på re­gi­on Väst.

Det finns in­te nu­lä­get ing­et känt hot mot nå­gon plats i re­gi­on väst. Den öka­de po­li­siä­ra närvaron syf­tar till att öka trygg­he­ten för all­män­he­ten, me­nar po­li­sen i ett ut­skick.

Hur många ex­tra po­li­ser tar ni in?

– Det kom­men­te­rar vi ald­rig, men till­räck­ligt för att kla­ra vårt upp­drag, sä­ger Hans Lippens.

Hur länge kom­mer ni öka er när­va­ro?

– Så länge hän­del­ser­na på­går i Stock­holm. Se­dan får vi se när vi bör­jar trap­pa ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.