Le­na Som­mestad

Hallands Nyheter - - Nyheter -

Fyll­de 60 år i mån­dags, den 3 april.

Bor: Halm­stads slott samt hus i Uppsa­la.

Fa­milj: Ma­ken Bo Malm­berg, pro­fes­sor i kul­tur­geo­gra­fi, två sö­ner, föd­da 1985 och 1988, samt en dot­ter, född 1996.

Gör: Pro­fes­sor i eko­no­misk histo­ria. Lands­höv­ding i Hal­land se­dan den 1 april 2014. För­ord­nan­det lö­per till den 31 mars 2020.

Om att bo i ett slott: ”Fan­tas­tiskt – in­te minst för mig som är så in­tres­se­rad av histo­ria. Vid tre till­fäl­len har vi haft kon­ser­ter här, med ba­rockoch re­näs­sans­mu­sik, och det hop­pas jag kun­na ut­veck­la än­nu mer.”

Ett starkt min­ne från barn­do­men: Blir glad av:

barn.”

Blir arg över: Om att all­tid va­ra of­fi­ci­ell: ”Det är vik­tigt att ock­så ha stun­der för sig själv.”

Tror på: Kun­ska­pens be­ty­del­se för sam­hälls­ut­veck­ling­en. ”För att kla­ra fram­ti­dens sto­ra ut­ma­ning­ar be­hö­ver vi ett stärkt sam­ar­be­te mel­lan forsk­ning­en och po­li­ti­ken.”

Någ­ra lo­ka­la upp­drag: Ord­fö­ran­de i bland an­nat Hal­lands Aka­de­mi och Hal­lands Mu­sei­för­e­ning.

Någ­ra na­tio­nel­la upp­drag:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.