Rö­ke­ri­et räd­das från att för­fal­la

Mer på web­ben!

Hallands Nyheter - - Falkenberg - MÅRTEN SAMUELSON 010-471 52 74 mar­ten.samuelson@hn.se

Det gam­la lax­rö­ke­ri­et på Hamn­ga­tan hål­ler på att re­no­ve­ras. I sista stund. Eko­no­mi­bygg­na­der­na på den uni­ka stads­går­den har bör­jat för­fal­la re­jält.

Man har liv­närt sig på lax­fis­ke i Ätran än­da se­dan me­del­ti­den. På 1800-ta­let fanns fle­ra lax­rö­ke­ri­er i Fal­ken­berg. Un­der som­mar­må­na­der­na rök­tes lax och på vin­tern kött­pro­duk­ter.

Sjö­bergs­ka lax­rö­ke­ri­et är det en­da kvar­va­ran­de i dag. Går­den sträc­ker sig från S:t Lars kyr­ko­ga­ta och ner till Hamn­ga­tan. Den lång­sma­la tom­ten har va­rit be­byggd se­dan åt­minsto­ne slu­tet av 1700-ta­let.

MEN LAX­RÖ­KE­RI­ET STARTADES in­te för­rän på 1860-ta­let av fa­mil­jen Sjö­berg. Verk­sam­he­ten be­drevs se­dan till en bit in på 1950-ta­let. Än i dag kan man kän­na den frä­na rökluk­ten när man kli­ver in i rök­hu­set.

– Den sjö­bergs­ka går­den är en av de sista, om in­te den all­ra sista, gam­la stads­går­den i Fal­ken­berg som finns kvar med al­la si­na eko­no­mi­bygg­na­der. Den är väl­digt unik, sä­ger be­byg­gel­se­an­tik­va­rie Malin

”Det dy­ker all­tid upp mer än man tror när man job­bar med äld­re bygg­na­der. Det mest aku­ta mås­te åt­gär­das nu”

Clar­ke på Kul­turmil­jö Hal­land.

– Verk­li­gen jät­te­ro­ligt att re­no­ve­ring­en görs nu. Det var i sista se­kun­den kan man sä­ga.

BYGG­NA­DEN ÄGS AV kom­mu­nen och in­går som en del av Fal­ken­bergs mu­se­um. Bostads­de­len mot S:t Lars kyr­ko­ga­ta be­rörs in­te av den ak­tu­el­la re­no­ve­ring­en, ut­an det är eko­no­mi­bygg­na­der­na mitt på tom­ten och längst ned mot Ätran.

Ar­be­tet görs med tra­di­tio­nel­la me­to­der och ma­te­ri­al så att bygg­na­der­na ska be­hål­la sitt kul­tur­hi­sto­ris­ka vär­de.

– Vi la in nä­ver här un­der i stäl­let för tjär­papp. Tjär­papp håll­ler kanske i fem­tio år me­dan nä­ver kan lig­ga i 300 år, för­kla­rar hant­ver­ka­ren Anders Ole­sen som ex­em­pel och vi­sar på ett stäl­le där man fått sta­ga upp och by­ta en bjäl­ke som vi­lar på grun­den till la­du­går­den.

BJÄLKEN VAR RUTTEN och ha­de bör­jat säc­ka ihop så att bygg­na­den satt sig tio cen­ti­me­ter. Det hand­lar myc­ket om att lap­pa och la­ga. Pre­cis som man gjor­de förr.

– Det dy­ker all­tid upp mer än man tror när man job­bar med äld­re bygg­na­der. Det mest aku­ta mås­te åt­gär­das nu. Se­dan får man av­gö­ra se­na­re hur myc­ket som ska tas i den här om­gång­en, kon­sta­te­rar pro­jekt- le­da­ren Linus Redevall på Fal­ken­bergs kom­mun.

När HN är på be­sök har fa­sa­den mot Hamn­ga­tan på rishu­set/ved­bo­den bytts ut och ar­be­te på­går med den upp­sta­ga­de la­du­går­den.

Ta­ken ska läg­gas om på de tre ut­hu­sen. Själ­va lax­rö­ke­ri­et är byggt med en tek­nik som kal­las för skif­tes­verk. Där be­hö­ver syl­lar­na by­tas ut, lik­som nå­gon stol­pe och nå­got bål­plank plus fa­sa­den mot Hamn­ga­tan.

Tan­ken är i ar­be­tet ska va­ra klart i mit­ten av ju­ni. Om det nu in­te dy­ker upp fler över­rask­ning­ar på vägen.

LINUS REDEVALL pro­jekt­le­da­re, Fal­ken­bergs kom­mun

ÄNTLIGEN. Pro­jekt­le­da­re Linus Redevall från kom­mu­nen och Kul­turmil­jö ri­går­den är den en­da gam­la stads­går­den som är kom­plett med si­na eko­no­mi­byg

Bild: OLA FOL­KES­SON

Se fler bil­der på Hal­lands be­byg­gel­se­an­tik­va­rie Malin Clar­ke från Kul­turmil­jö Hal­land gläds åt att re­no­ve­ring­en är igång. Sjö­bergs­ka rö­ke­na­der.

Bild: V LUND­GREN/FAL­KEN­BERGS MUSEUMS BILDARKIV

SISTE LAXRÖKAREN. Gustav Sjö­berg, den sista i Sjö­bergs­släk­ten som be­drev verk­sam­het på går­den.

Bild: OLA FOL­KES­SON

DEL­VIS KLART. Fa­sa­den på rishu­set/ved­bo­den (till väns­ter) har bytts mot Hamn­ga­tan och ska fix­as även på själ­va rök­hu­set (till hö­ger).

Bild: OLA FOL­KES­SON

HANTVERK. Anders Ole­sen ar­be­tar med tra­di­tio­nel­la me­to­der och ma­te­ri­al när han re­no­ve­rar gam­la hus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.