Fak­ta: Sjö­bergs­ka lax­rö­ke­ri­et

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

* Han­te­ring av lax är en vik­tig del i Fal­ken­bergs histo­ria än­da se­dan me­del­ti­den. Un­der 1800-ta­let ha­de sta­den ett fle­ra lax­rö­ke­ri­er där lax be­red­des på som­rar­na och kött­pro­duk­ter på vint­rar­na. * Idag åter­står en­dast det Sjö­bergs­ka lax­rö­ke­ri­et. Går­den vid St­or­ga­tan har be­hål­lit sin ur­sprung­li­ga upp­del­ning med bo­stads­hu­set mot ga­tan samt en kring­byggd gårds­plan som av­skiljs från od­lings­täp­pan med en ut­hus­länga. Så var de fles­ta av sta­dens går­dar un­der 1800-ta­let. På ned­re de­len av tom­ten lig­ger lax­rö­ke­ri­et.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.