Vänj er vid nam­net: Es­si­ty

Hallands Nyheter - - Falkenberg - 010-471 52 67 ha­kan.bergstrom@hn.se

Ef­ter som­ma­ren by­ter Fal­ken­bergs näst störs­ta in­du­stri namn. SCA blir Es­si­ty.

Den sto­ra Sca-kon­cer­nen de­lar sin verk­sam­het i två bo­lag. Skogs­in­du­strin för­blir SCA me­dan hy­gi­en­verk­sam­he­ten får nam­net Es­si­ty. Till den se­na­re de­len hör Fal­ken­bergs­fa­bri­ken, med 360 an­ställ­da, där man till­ver­kar blö­jor och in­kon­ti­nens­pro­duk­ter.

– Det är väl all­tid ovant med nya namn, men jag tyc­ker att Es­si­ty lå­ter bra. För­änd­ring­en är tänkt att ske nå­gon gång ef­ter som­ma­ren, men vi ska se om vi kan för­sö­ka lan­se­ra nam­net re­dan vid Fal­ken­bergs stads­lopp i som­mar. Där är vi nu­me­ra hu­vud­spon­sor, sä­ger fa­briks­che­fen Mat­ti­as Johansson i Fal­ken­berg.

”Det är väl all­tid ovant med nya namn, men jag tyc­ker att det lå­ter bra.”

MAT­TI­AS JOHANSSON

Bakom nam­net finns en idé; det är ett upp­kok på de bå­da eng­els­ka or­den Es­sen­ti­al och Ne­ces­si­ty, vä­sent­lig­het och nöd­vän­dig­het, vil­ket så att sä­ga fång­ar hy­gi­en­ar­tik­lar­nas ka­rak­tär.

SEN KAN MAN för­mo­da att namn­by­tet tar tid att fäs­ta hos fal­ken­ber­gar­na. Fort­fa­ran­de är det väl en och an­nan som in­te vant sig vid det se­nas­te namn­by­tet för rätt många år se­dan, ut­an fort­fa­ran­de kal­lar SCA i Fal­ken­berg för Möln­lyc­ke.

Och än­nu är det kanske en del som kal­lar Carls­berg för Fal­ken, Greif för Han­nells och Coop Fo­rum för Wes­sels. För att näm­na and­ra ex­em­pel på namn­för­änd­ring­ar.

Så att Es­si­ty ome­del­bart skul­le fal­la på läp­pen – nja, det är nog en för stor för­hopp­ning i li­ten stad.

Och ef­tersom in­led­ning­en av den­na ar­ti­kel in­ne­höll ett kon­sta­te­ran­de om att det är Fal­ken­bergs näs­ta störs­ta in­du­stri­fö­re­tag som by­ter namn, så har vi väl ock­så en pe­da­go­gisk skyl­dig­het att ange vil­ken in­du­stri som är den störs­ta: Carls­berg med 500 an­ställ­da.

HÅKAN BERG­STRÖM

Bild: TOBIAS SVENSSON/AR­KIV

BE­HÖ­VER VARAND­RA. Lands­bygds­ut­veck­la­re Ka­rin Torstens­son me­nar att hon lär sig myc­ket av cent­ru­m­ut­veck­la­re Henrik Ols­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.