Miss­fär­gat vatten oro­ar bo­en­de

Hallands Nyheter - - Falkenberg - MÅRTEN SAMUELSON 010-471 52 74 mar­ten.samuelson@hn.se

Bo­en­de kring brand­sta­tio­nen och Bo­vi­e­ran har i vec­kan drab­bats av miss­fär­gat vatten. Det ser in­te sär­skilt ap­tit­ligt ut, men ska en­ligt Vi­vab va­ra helt ofar­ligt.

En av de drab­ba­de har hört av sig till HN via mejl och be­rät­tar att pro­ble­met upp­stod i bör­jan av vec­kan.

– Minst tre per­so­ner här har hört av sig till Vi­vab och va­rit i kon­takt med dem fle­ra gång­er om gravt ned­smut­sat vatten. Men vi har ba­ra fått till svar att det är van­ligt med fär­gat vatten och ing­et att oroa sig för.

MAN­NEN TYC­KER ATT det är kons­tigt att Vi­vab i så fall in­te går ut och upp­ly­ser om det­ta på sin hem­si­da.

– Med tan­ke på al­la kom­mu­ner som haft svå­ra pro­blem med ned­smut­sat vatten, nu se­nast Lund är det en märk­lig och oan­sva­rig in­ställ­ning. Dess­utom bad vi dem att ge­nast läg­ga ut in­for­ma­tio­nen på Vi­vabs hem­si­da, men de tyck­te de var helt onö­digt.

Kloc­kan 13.44 på fre­da­gen la­de i al­la fall Vi­vab ut ett med­de­lan­de om att man spo­lar led­ning­ar vid Bo­vi­e­ran på Tr­ö­inge­berg. Med in­for­ma­tio­nen att vatt­net ef­ter led­nings­ar­be­te kan upp­le­vas grum­ligt, miss­fär­gat el­ler bubb­lan­de.

EX­AKT VAD SOM miss­fär­gat vatt­net ha­de Vi­vab ing­et be­sked om till HN på fre­dags­ef­ter­mid­da­gen. Men så här står det på hem­si­dan:

”Det ska för­svin­na ge­nom att du lå­ter vatt­net spo­la i kra­nen en stund. Om vatt­net blir miss­fär­gat be­ror det på att vat­ten­flö­det i rö­ret har änd­rats. Då kan de be­lägg­ning­ar som finns i led­ning­ar­na släp­pa och det är det­ta som fär­gar vatt­net. Be­lägg­ning­ar­na är in­te far­li­ga ut­an be­står av främst järn och mangan, allt­så äm­nen som na­tur­ligt finns i dricks­vatt­net.”

Bild: PRI­VAT

OAPTITLIGT. Vatt­net ser in­te sär­skilt trev­ligt ut när det tap­pats upp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.