Henrik Ols­son: ”Vi mås­te slå sön­der för­do­mar­na”

Hallands Nyheter - - Falkenberg - JILL WEGERUP jill.wegerup@fal­ken­bergs­pos­ten.se

Fal­ken­bergs ful­la po­ten­ti­al kan nås först när stad och lands­bygd får ver­ka till­sam­mans. Om det­ta är lands­bygds­ut­veck­la­re Ka­rin Torstens­son och cent­ru­m­ut­veck­la­re Henrik Ols­son över­ty­ga­de. – Vi är öm­se­si­digt be­ro­en­de av varand­ra, sä­ger Henrik Ols­son.

Oli­ka om­rå­den att ut­veck­la men många ge­men­sam­ma ut­ma­ning­ar - så ser lands­bygds­ut­veck­la­re Ka­rin Torstens­son och cent­ru­m­ut­veck­la­re Henrik Ols­son på si­na jobb. För att nå bäs­ta re­sul­tat job­bar de nä­ra ihop.

– För min del, som är re­la­tivt ny, så hand­lar det om att jag lär mig myc­ket av Henrik som verk­li­gen är kung på att sam­ver­ka, nå­got som är vik­tigt oav­sett var man är. Se­dan hand­lar det om att vi kan an­vän­da sam­ma verk­tyg när vi job­bar även om plat­ser­na är oli­ka, sä­ger Ka­rin Torstens­son.

TILL­SAM­MANS VILL DE sud­da ut grän­ser­na mel­lan lands­bygd och stad och job­ba för att plat­sen Fal­ken­berg ska nå sin ful­la po­ten­ti­al. Ett vik­tigt mål är di­a­lo­gen med med­bor­gar­na, att få folk att slu­ta kän­na ett ”vi och dem”.

För att nå dit hop­pas Ka­rin Torstens­son och Henrik Ols­son att de själ­va, som gal­jons­fi­gu­rer för re­spek­ti­ve si­da men med stor käns­la och re­spekt även för stad re­spek­ti­ve lands­bygd, ska kun­na fun­ge­ra som bro­ar. De vill ock­så sam­man­fö­ra oli­ka eldsjä­lar.

– TY­VÄRR FINNS det för­do­mar åt bå­da håll och min upp­fatt­ning är att många i stan un­derskat­tar lands­byg­den. Sam­ti­digt ver­kar folk på lands­byg­den kän­na att ”de i stan har det bra på be­kost­nad av oss”. Vi mås­te slå sön­der för­do­mar­na, sä­ger Henrik Ols­son.

De lyf­ter Fal­ken­bergs Skaf­fe­ri som ett ex­em­pel när lands­bygd och stad kom­mer ihop på bäs­ta sätt. Hur pro­duk­ter som kaf­fe, bröd och ost pro­du­ce­ras och säljs på gårds­bu­ti­ker, och se­dan ock­så går att hit­ta in­ne i stan i oli­ka af­fä­rer. Tre fak­to­rer är cen­tra­la oav­sett om det är stad el­ler lands­bygd me­nar Henrik Ols­son.

– Det hand­lar om ut­bud, till­gäng­lig­het och ser­vice. Till­sam­mans ge­nom ut­by­ten och sam­ar­be­ten kan vi lyf­ta al­la si­dor och skapa många star­ka plat­ser runt oss.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.