Löfven: Allt ty­der på ett terror­dåd

Ka­pad last­bil ram­ma­de folk­mas­sa i Stock­holm – fy­ra dö­da och 15 ska­da­de • Miss­tänkt man gri­pen i Märs­ta

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Fy­ra män­ni­skor dö­da­des och yt­ter­li­ga­re 15 ska­da­des­av en ka­pad last­bil som kör­de över män­ni­skor på Drottninggatan i cen­tra­la Stock­holm. En man greps i går kväll, miss­tänkt för in­bland­ning i då­det.

Man­nen ska ha gri­pits i Märs­ta på fre­dags­kväl­len och är miss­tänkt för nå­gon form av in­bland­ning i at­tac­ken. En­ligt Af­ton­bla­det ska han ha lindriga ska­dor och sagt att han är skyl­dig till at­ten­ta­tet.

Po­li­sen bekräftade un­der en press­kon­fe­rens på kväl­len att den grip­ne stäm­mer över­ens med sig­na­le­men­tet på en per­son som po­li­sen ef­ter­lyst ti­di­ga­re på da­gen. Över­vak­nings­bil­der vi­sar en man som har en mörk hu­va upp­dra­gen över hu­vu­det.

Bil­den är ta­gen i di­rekt an­slut­ning till då­det, upp­gav po­li­sen som ock­så po­äng­te­rar att man­nen in­te är miss­tänkt för brott.

– Vi vill att per­so­nen tar kon­takt med po­li­sen. Bil­den är från i dag, från plat­sen och från ti­den när det är ak­tu­ellt att kol­la på vil­ka ka­me­ror som har snap­pat upp bil­der.

An­ta­let ska­da­de i då­det steg un­der da­gen. På kväl­len upp­gavs att 15 per­so­ner är ska­da­de i det miss­tänk­ta terror­då­det, varav nio all­var­ligt. Två av de ska­da­de är barn, en all­var­ligt och en lind­rigt. En per­son ska ha dött på sjuk­hus. Den av­lid­ne är vux­en.

Po­li­sen bekräftade att fy­ra per­so­ner dö­dats i sam­band med då­det, men bekräftade en­dast tolv ska­da­de.

Po­li­sen kraft­sam­lar och sät­ter in al­la till­gäng­li­ga re­sur­ser för att ut­re­da hän­del­sen och gri­pa den el­ler de som lig­ger bakom då­det. Bå­de na­tio­nel­la in­sats­styr­kan och bombskyd­det är in­kopp­la­de, lik­som Sä­po.

En för­un­der­sök­ning om ter­ror­brott har in­letts men ter­ror­hot­ni­vån lig­ger kvar på ni­vå tre som in­ne­bär ”för­höjd risk” för ter­ror­brott. Men re­gi­onpo­lis­che­fen Ulf Johansson ma­nar än­då till för­sik­tig­het.

– Ti­den ef­ter ter­ror­brott är ris­ken stör­re för ter­ror­brott.

Sä­po-che­fen Anders Thorn­berg sa­de att det in­te fun­nits nå­gon för­var­ning om at­ten­ta­tet.

– Vi har sagt att det här kan in­träf­fa, men vi ha­de inga in­di­ka­tio­ner på att det skul­le kun­na ske nu, sä­ger han.

Last­bi­len som kör­de in i va­ru­hu­set Åh­léns på Drottninggatan till­hör Spendrups och ka­pa­des ti­di­ga­re på da­gen.

– Det är en av vå­ra dis­tri­bu­tions­bi­lar som kör le­ve­ran­ser. I sam­band med en le­ve­rans på re­stau­rang Ca­li­en­te så är det nå­gon som hop­par in i fö­rarku­pén och kör iväg med bi­len, me­dan chauf­fö­ren las­tar av, sä­ger Spendrups kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tör Mårten Lyth till TT.

Chauf­fö­ren är oskadd och om­hän­der­ta­gen.

Ett vitt­ne som TT pra­tat med kom ut från Central­ba­det på Drottninggatan strax ef­ter att last­bi­len ha­de kört för­bi.

– Det var fruk­tans­värt. Mas­sor av blod på ga­tan och folk som låg öve­rallt. Man gjor­de hjärt-lung­rädd­ning på två per­so­ner pre­cis där jag kom, men en av dem var nog re­dan död.

Ett an­nat vitt­ne kom till plat­sen strax ef­ter då­det.

– Jag kom li­te bakom och såg ba­ra he­li­kop­tern men se­dan när jag gick när­ma­re av­spärr­ning­ar­na såg jag en död hund och så såg jag jät­te­många fil­tar. Och jag för­mo­dar att var­je filt är en män­ni­ska som är död.

Stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven av­bröt sin re­sa till Gö­te­borg och åter­vän­de till Stock­holm.

– Sve­ri­ge har bli­vit at­tac­ke­rat. Allt ty­der på ett terrror­dåd, sa­de stats­mi­nis­tern på en press­träff.

Po­li­ser med skydds­ut­rust­ning och au­to­mat­va­pen finns på plats i om­rå­det kring Åh­léns och av­spärr­ning­ar­na i Stock­holm Ci­ty har ut­ö­kats mot Kungs­hol­men.

Vid 18-ti­den bör­ja­de po­li­sen eva­ku­e­ra kun­der och per­so­nal som sut­tit in­stäng­da i bu­ti­ker runt Drottninggatan.

Män­ni­skor av­råds av po­li­sen från att vis­tas i cen­tra­la Stock­holm.

– Vår all­män­na re­kom­men­da­tion är att man und­vi­ker ci­ty över hu­vud ta­get nu, bå­de till fots och i bil, sa­de po­li­sens pressta­les­per­son Lars By­ström. (TT)

En mind­re last­bil ram­ma­de män­ni­skor på Drottninggatan och

FO­TO: PO­LI­SEN

Den här man­nen söks i sam­band med at­tac­ken mot en folk­mas­sa på Drottninggatan i Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.