Ex­pert: Lik­he­ter med Ber­lin och Nice

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Gär­nings­man­nen i Stock­holm an­vän­de sig av en last­bil för att ram­ma oskyl­di­ga män­ni­skor – pre­cis som vid de upp­märk­sam­ma­de terror­då­den i Tyskland och Frank­ri­ke i fjol.

– Om de förs­ta rap­por­ter­na stäm­mer så finns det sto­ra lik­he­ter med det som in­träf­fa­de i Ber­lin och i Nice, sä­ger Mi­chael Jons­son, ter­ror­fors­ka­re vid Total­för­sva­rets forsk­nings­in­sti­tut (FOI), till TT.

Då­det i Ber­lin in­träf­fa­de den 19 de­cem­ber, då dö­da­des tolv män­ni­skor när en last­bil rän­de in i en jul­mark­nad. Fem må­na­der ti­di­ga­re, på Frank­ri­kes na­tio­nal­dag den 14 ju­li, mis­te 84 män­ni­skor li­vet då en last­bil kör­de rakt in i en folk­sam­ling på strand­pro­me- na­den i Nice i söd­ra Frank­ri­ke. Ter­ror­rö­rel­sen IS tog på sig bå­da då­den.

Ter­ror­ex­per­ten Hans Brun, som är knu­ten till För­svars­hög­sko­lan, sä­ger att det vik­ti­gas­te just nu är att in­vän­ta ve­ri­fi­e­rad in­for­ma­tion och föl­ja de an­vis­ning­ar som po­li­sen och myn­dig­he­ter­na kom­mer med.

Han tyc­ker, ef­ter att ha sett po­li­sens press­kon­fe­rens, att po­li­sen ar­be­tar med hän­del­sen på ett bra sätt.

– Po­li­sen har till­han­da­hål­lit så myc­ket in­for­ma­tion som man rim­li­gen kan be­gä­ra i det här läget. Jag tyc­ker att det är bra att man är tyd­lig.

Att po­li­sen gått ut med en bild på en per­son som kan ha kopp­ling­ar till då­det är en del av tyd­lig­he­ten.

– Det är bra att man läm­nat ut bil­den så att per­so­nen kan av­fö­ras el­ler gri­pas. (TT)

FO­TO: ANDERS WIKLUND/TT

Cen­tral­sta­tio­nen eva­ku­e­ra­des.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.