Fak­ta: Då­det på Drottninggatan

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Det­ta vet vi hit­tills om last­bi­len som kört in i Åh­léns ci­ty i Stock­holm.

14.53 kom lar­met att en last­bil kört in i män­ni­skor på Drottninggatan i cen­tra­la Stock­holm. Rök syn­tes från en­trén och vitt­nen upp­ger att per­so­ner lig­ger ner på ga­tan.

All tra­fik runt ci­ty, in­klu­si­ve tun­nel­ba­na och tåg stäng­dess av och po­li­sen upp­ma­na­de per­so­ner att in­te rö­ra sig i cen­tra­la Stock­holm.

Sä­po upp­gav att last­bi­len som an­vänts ka­pa­des ti­di­ga­re på da­gen och till­hör öl- och läsk­till­ver­ka­ren Spendrups.

Stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven höll en kort press­kon­fe­rens om då­det och sa­de att allt ty­der på terror­dåd.

Po­li­sens av­spärr­ning­ar ut­ö­ka­des bort från cen­tra­len mot Kungs­hol­men.

Ro­sen­bad och Riks­da­gen spär­ra­des av.

Se­dan 16.30-ti­den var all tåg­tra­fik till och från Stock­holm av­stängd och Stock­holms cen­tral­sta­tion ut­rymd.

Po­li­sen upp­ma­na­de per­so­ner som be­fann sig i Stock­holm att und­vi­ka folk­mas­sor.

Fle­ra köp­cent­rum i och ut­an­för Stock­holm ut­rym­des. Mall of Scan­di­na­via i Sol­na norr om Stock­holm, Tä­by Cent­rum, även det norr om Stock­holm och fler av Åh­léns va­ru­hus vid Oden­plan, Frid­hems­plan, Skan­stull och Ös­ter­malm­storg i Stock­holms in­nerstad.

Sä­po höj­de in­te sä­ker­hets­ni­vån från ni­vå tre där den le­gat se­dan 2010.

Un­der en press­kon­fe­rens ef­ter­lys­te po­li­sen en man de vill kom­ma i kon­takt med. Bil­den vi­sar en man som har en mörk hu­va upp­dra­gen över hu­vu­det. Bil­den är ta­gen i ome­del­bar an­slut­ning till hän­del­sen.

Ti­di­ga­re un­der da­gen bekräftade po­lis på plats för TT att tre per­so­ner dö­dats och åt­ta ska­dats. Men un­der press­kon­fe­ren­sen be­kräft­de po­li­sen ing­et an­tal dö­da el­ler ska­da­de.

Ing­en var i går kväll än­nu gri­pen.

Vid sju­ti­den på kväl­len skrev po­li­sen på sin hem­si­da att en för­un­der­sök­ning om miss­tänkt ter­ror­brott in­leds. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.