ROBOTANFALL MOT SY­RI­EN At­tac­ken – en upp­trapp­ning

Förs­ta ame­ri­kans­ka ak­tio­nen mot sy­ris­ka re­gi­men un­der sex års in­bör­des­krig – svar på kemvapenattacken

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Ef­ter ba­ra 77 da­gar i Vi­ta hu­set skic­kar pre­si­dent Donald Trump – som lo­vat att sät­ta USA först – kryss­nings­ro­bo­tar mot en sy­risk flyg­bas. Har iso­la­tio­nis­ten Trump där­med bytt in­ställ­ning? Och stär­ker el­ler stjäl­per in­sat­sen den kri­ti­se­ra­de pre­si­den­ten på hem­ma­plan?

Tv-ta­let var kort och be­skrivs i ame­ri­kans­ka me­di­er som ett av Trums bäs­ta. På 2 mi­nu­ter och 48 se­kun­der för­kla­ra­de han att det är bort­om tvi­vel att Sy­ri­en an­vänt för­bjud­na ke­mis­ka va­pen och att det är av­gö­ran­de för USA:S na­tio­nel­la sä­ker­het att för­hind­ra ”att död­li­ga ke­mis­ka va­pen sprids”.

– As­sad kväv­de hjälp­lö­sa män, kvin­nor och barn. Det var en lång­sam och bru­tal död för allt­för många, även vack­ra små­barn, sa­de en märkbart rörd pre­si­dent.

Frå­gan är om Trump med at­tac­ken går i från sin dokt­rin att sät­ta USA först, det vill sä­ga att pri­o­ri­te­ra jobb­ska­pan­de, in­fra­struk­tur och sä­ker­het i hem­lan­det fö­re glo­ba­la in­sat­ser. 2013 var­na­de Trump sin fö­re­trä­da­re Ba­rack Oba­ma för att at­tac­ke­ra Sy­ri­en – det han själv just gjort – via Twit­ter med ord som ”håll dig bor­ta och fixa det tra­si­ga USA” och ”låt oss gö­ra vårt land stort me­dan de ut­käm­par sitt krig”. Men Trump har ock­så hög­ljutt kri­ti­se­rat Oba­ma för att in­te ha levt upp till den ”rö­da gräns­lin­je”

DONALD TRUMP i sitt 2 mi­nu­ter och 48 se­kun­der långa tv-tal där han för­kla­ra­de han att det är bort­om tvi­vel att Sy­ri­en an­vänt för­bjud­na ke­mis­ka va­pen. (TT)

som fö­re­trä­da­ren sa­de att en sy­risk kem­va­pen­at­tack ut­gjor­de som­ma­ren 2013.

Med USA:S ro­bot­at­tack där man av­fy­ra­de 59 kryss­nings­ro­bo­tar mot Shay­rat­ba­sen nat­ten till i går tog Donald Trump det steg som Ba­rack Oba­ma und­vek: Det är förs­ta gång­en un­der sex år av in­bör­des­krig i Sy­ri­en som USA ge­nom­för en di­rekt mi­li­tär ak­tion mot re­gi­men. At­tac­ken ska ha krävt minst sex liv och vål­lat stor för­öd­el­se. Må­len för ro­bo­tar­na var flyg­plan, flyg­han­ga­rer, bräns­le, lo­gis­tis­ka för­va­rings­ut­rym­men, am­mu­ni­tions­för­råd, luft­värns­sy­stem och ra­dar, en­ligt för­svars­hög­kvar­te­ret Pen­ta­gon.

Sy­ri­ens op­po­si­tion hyl­lar an­fal­let och vill se mer i sam­ma stil.

En anonym källa in­om USA:S för­svar sä­ger dock till ny­hets­by­rån Reuters att det hand­lar om en en­da at­tack, och att det in­te finns pla­ner på en fort­sätt­ning.

Trumps age­ran­de väc­ker många und­ring­ar. Har pre­si­den­ten till ex­em­pel en fort­satt plan för hur Sy­ri­en­kon­flik­ten med dess många ci­vi­la of­fer ska han­te­ras – i en värld där han vill för­bju­da sy­ris­ka flyk­ting­ar från att re­sa in i USA och inga di­rek­ta Usa-led­da freds­för­hand­ling­ar på­går. Om in­te kan ro­bot­at­tac­ken kom­ma att upp­fat­tas som ett en­skilt skräm­sel­skott.

En an­nan frå­ga är hur age­ran­det på­ver­kar möj­lig­he­ter­na att in­för­li­va Trumps vallöf­te att be­seg­ra ter­ror­rö­rel­sen Isla­mis­ka sta­ten (IS) som är ak­ti­va i Sy­ri­en och Irak. Re­la­tio­nen med As­sads al­li­e­ra­de Ryss­land ställs ock­så på sin spets, i lju­set av ut­ri­kesmi­nis­ter Rex Til­ler­sons mö­te med pre­si­dent Vla­di­mir Pu­tin i näs­ta vec­ka.

In­ri­kes­po­li­tiskt lär at­tac­ken få sto­ra kon­se­kven­ser. Den ome­del­ba­ra är att upp­märk­sam­he­ten leds bort från de väl­di­ga mot­gång­ar som präg­lat Trumps förs­ta tid i Vi­ta hu­set (bland an­nat dom­stols­stop­pet av hans om­tvis­ta­de in­re­se­för­bud, den in­fek­te­ra­de Ryss­lands­ut­red­ning­en samt att Re­pu­bli­ka­ner­na tving­a­des dra till­ba­ka sin sjuk­för­säk­rings­re­form på grund av bris­tan­de stöd i kon­gres­sen). Men bland vi­ta ar­be­ta­re på lands­byg­den, som vill att Trump läg­ger all sin tid och si­na re­sur­ser på hem­lan­det, kan Sy­ri­e­nin­sat­sen lan­da i då­lig jord.

I po­li­ti­kens Washing­ton DC ap­plå­de­ra­des av­fy­ran­det av kryss­nings­ro­bo­tar­na från fle­ra håll, bland an­nat av för­svars­hö­ken och den Trump­kri­tis­ke se­na­torn John Mc­cain. Men, som ny­hetska­na­len CNN skri­ver, Trump bad in­te om kon­gres­sens god­kän­nan­de in­nan han hand­la­de. In­te hel­ler ha­de han stöd av nå­gon Fn-re­so­lu­tion vil­ket gör att age­ran­det kan ifrå­ga­sät­tas ur folk­rätts­ligt per­spek­tiv.

Ti­na Mag­ner­gård Bjers/tt

FO­TO: AP

Donald Trump un­der sitt tv-tal från Mar-a-la­go i Flo­ri­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.