Kreml: At­tac­ken är ett brott mot folk­rät­ten

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Ryss­land för­dö­mer USA:S at­tack i Sy­ri­en och sä­ger att den or­sa­kat be­ty­dan­de ska­da på re­la­tio­nen mel­lan län­der­na. Kreml kal­lar at­tac­ken ett brott mot folk­rät­ten med på­hit­tad bak­grund.

Ryss­land för­dö­mer i star­ka or­da­lag det ame­ri­kans­ka ro­bot­an­fal­let mot den re­gim­kon­trol­le­ra­de flyg­ba­sen Shay­rat i Sy­ri­en.

– Det här är en fi­ent­lig hand­ling som gjorts mot en på­hit­tad bak­grund, sä­ger Ryss­lands ut­ri­kesmi­nis­ter Sergej Lav­rov.

Han sä­ger att at­tac­ken för tan­kar­na till USA:S in­va­sion av Irak.

–Det på­min­ner mig om si­tu­a­tio­nen 2003 när USA och Stor­bri­tan­ni­en och de­ras al­li­e­ra­de at­tac­ke­ra­de Irak.

Ett of­fi­ci­ellt ut­ta­lan­de från pre­si­dent Vla­di­mir Pu­tin är in­ne på sam­ma lin­je och be­teck­nar at­tac­ken som ett brott mot folk­rät­ten och sä­ger att fö­re­vänd­ning­ar­na för at­tac­ken är på­hit­ta­de och att den sy­ris­ka re­gi­men in­te har någ­ra kärn­va­pen. En­ligt ut­ta­lan­det är det verk­li­ga skä­let till bomb­ning­en att USA vill flyt­ta upp­märk­sam­he­ten från de många ci­vi­la som dö­das i Irak.

Som ett svar på at­tac­ken kom­mer det sy­ris­ka luft­vär­net att för­stär­kas, en­ligt rys­ka för­svars­de­par­te­men­tet. Ryss­land med­de­lar ock­så att lan­det tills vi­da­re drar sig ur det flyg­sä­ker­hets­av­tal som in­gåtts ti­di­ga­re med USA för att und­vi­ka kroc­kar mel­lan län­der­nas flyg­va­pen i Sy­ri­en. Dess­utom har Ryss­land be­gärt ett bråds­kan­de mö­te i FN:S sä­ker­hets­råd med an­led­ning av ro­bot­an­fal­let, en­ligt ett ut­ta­lan­de från ut­ri­kes­de­par­te­men­tet i Moskva.

Ryss­land ver­kar dock in­te främ­man­de för att ha en fort­satt di­a­log med USA, trots att upp­rörd­he­ten är stor över USA:S age­ran­de.

Le­onid Slut­skij, ord­fö­ran­de i rys­ka du­mans ut­ri­kesut­skott, sä­ger att det är osan­no­likt att at­tac­ken sät­ter stopp för USA:S ut­ri­kesmi­nis­ter Rex Til­ler­sons pla­ne­ra­de be­sök i Moskva näs­ta vec­ka. (TT)

FO­TO: AP/AR­KIV

Sergej Lav­rov.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.