Ex­trem stress på buss­verk­stad

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

BUSSOLYCKAN. Verk­sta­den som re­pa­re­rat och god­känt olycks­bus­sen som kör­de av vägen ut­an­för Sveg får kri­tik av Ar­bets­mil­jö­ver­ket på 19 punk­ter, skri­ver Syd­svens­kan.

– Har man in­te ett fun­ge­ran­de, sys­te­ma­tiskt ar­bets­mil­jö­ar­be­te mis­sar man på al­la bi­tar, sä­ger Ulrika Scho­lan­der, bi­trä­dan­de till­syns­di­rek­tör på Ar­bets­mil­jö­ver­ket re­gi­on Syd, till tid­ning­en.

Fle­ra av de me­ka­ni­ker som ar­be­tar vid verk­sta­den vitt­nar om bland an­nat ex­trem stress, långa ar­bets­da­gar och brist på rik­ti­ga skydds­klä­der. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.