Bjöklund: ”Rätt och nöd­vän­digt att sva­ra”

Hallands Nyheter - - Sverige/världen - Owe Nils­son/tt

Pu­tins Ryss­land är is­kallt kal­ky­le­ran­de.

Angrep­pet kan bry­ta mot folk­rät­ten, en­ligt ut­ri­kesmi­nis­ter Mar­got Wall­ström (S), som får stö­da v folk­rätts experten Ove B ring .” Världs­sam­fun­det ka­nin tes e på när oskyl­di­ga mör­das”, sä­ger Jan Björklund (FP).

Mar­got Wall­ström sva­rar in­te rakt på frå­gan om den svens­ka re­ge­ring­en an­ser att USA:S age­ran­de var bra el­ler då­ligt.

– Vi för­står fru­stra­tio­nen som lig­ger bakom ett så­dant här be­slut, sä­ger Wall­ström och pe­kar på att FN:S sä­ker­hets­råd hit­tills miss­lyc­kats att nå enig­het. Men vi mås­te ock­så upp­rätt­hål­la vik­ti­ga prin­ci­per, som re­spekt för folk­rät­ten.

Mo­de­rat­le­da­ren An­na Kin­berg är tyd­li­ga­re i sitt stöd.

– Här hål­ler allt­så en dik­ta­tor på att mör­da sin egen be­folk­ning och ga­sar ihjäl barn. Då tyc­ker jag att det är bå­de rätt och rim­ligt och mo­ra­liskt för­svar­bart att USA age­rar, sä­ger Kin­berg Bat­ra till TT.

Även Li­be­ra­ler­nas par­ti­le­da­re Jan Björklund tyc­ker att det är rätt av USA att agera.

– Det är rätt och nöd­vän­digt av USA att sva­ra på det krigs­brott som re­gi­men i Sy­ri­en har be­gått. Det krävs na­tur­ligt­vis en po­li­tisk lös­ning för Sy­ri­en men man kan än­då in­te ac­cep­te­ra att ke­mis­ka strids­me­del an­vänds på 2000-ta­let, sä­ger Björklund till TT.

Att det sak­nas folk­rätts­lig grund för at­tac­ken be­ror på att Ryss­land skyd­dar As­sa­dre­gi­men, fram­hål­ler han.

– Men till sist kan in­te världs­sam­fun­det se på när oskyl­di­ga ci­vi­la mör­das med ke­mis­ka strids­me­del. Det är ett slags nöd­värn som tilläm­pas här för att skyd­da ci­vi­la män­ni­skor, sä­ger Björ­kund.

Folk­rätts­ex­per­ten Ove Bring för­står re­so­ne­mang­et, men häv­dar att det är fel­ak­tigt.

– Den här mag­käns­lan många har att det är mo­ra­liskt och po­li­tiskt rik­tigt är fullt be­grip­lig. Men det finns ing­en folk­rätts­lig grund för det­ta. Trump bor­de ha gått till sä­ker­hets­rå­det för att få ett man­dat, sä­ger Ove Bring.

– Där ha­de na­tur­ligt­vis Ryss­land lagt in sitt ve­to, men Fn-stad­gans ve­to­rätt är till för att stop­pa kon­flikt mel­lan stor­mak­ter­na. Grun­den för ve­to­rät­ten är att av två on­da ting så ska man und­vi­ka det som är värst. Ris­ken är nu att vi går mot en vär­re kon­flikt, sä­ger Bring.

Trump och hans re­ge­ring är far­li­ga­re för världs­fre­den än nå­gon an­nan re­ge­ring i värl­den, in­klu­si­ve Ryss­lands.

■ KRISTIAN GERNER,

histo­ri­ker och Ryss­lands­kän­na­re vid Lunds uni­ver­si­tet. (TT)

■ BITTE HAMMARGREN, Mel­la­nös­ter­na­na­ly­ti­ker vid Utri­kes­po­li­tis­ka in­sti­tu­tet. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.