8 APRIL

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* I dag har Nad­ja och Tan­ja namns­dag. Nad­ja är en smek­form för rys­ka Na­dezj­da (hopp). Det har fun­nits i Sve­ri­ge se­dan slu­tet av 1800-ta­let, de se­nas­te de­cen­ni­er­na har det fått viss po­pu­la­ri­tet. Cir­ka 5500 he­ter Nad­ja (el­ler Na­dia), om­kring 4500 kal­las så. Två per­so­ner he­ter Na­dia i ef­ter­namn. Me­del­ål­dern för Nad­ja är 28 år. Tan­ja är ryskt och en kort­form av Tatja­na, som har oviss be­ty­del­se. Älds­ta be­läg­get för nam­net i svens­kan är 1914. Om­kring 3300 kvin­nor he­ter Tan­ja, cir­ka 2600 har det som till­tals­namn el­ler förs­ta för­namn. Tre män he­ter Tan­ja (Ta­nia), en av dem kal­las så. Tan­jas me­del­ål­der är 38 år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.