Grat­tis Sol­veig!

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

Sol­veig Gustafs­son, som bar den olym­pis­ka fack­lan ge­nom Fal­ken­berg 1952, fyl­ler 100 år 8 april. Som ny­gift bör­ja­de hon spe­la tennis och tog sig bå­de till Sm-guld och Wim­ble­don.

Sol­veig är född på Väst­ra gär­det, som älds­ta dot­ter till Sel­ma och Gustav Nils­son. Tre år se­na­re kom lil­la­sys­ter Son­ja.

Pap­pa Gustav ar­be­ta­de med li­te av var­je - som tax­i­chauf­för i Fal­ken­bergs förs­ta bil, på me­ka­nisk verk­stad och så små­ning­om som ma­ski­nist vid kraft­sta­tio­nen - och fa­mil­jen flyt­ta­de fle­ra gång­er. Så även Gam­la stan, ham­nen och Her­ting kan räk­nas som Sol­veigs barn­doms­kvar­ter.

Ef­ter Möl­le­vägs­sko­lan val­de Sol­veig att gå på Sam­re­al­sko­lan, myc­ket för att de ha­de all­män id­rott där. Sol­veig blev näm­li­gen id­rotts­in­tres­se­rad ti­digt trots att ing­en av för­äld­rar­na ha­de det in­tres­set.

Dä­re­mot så ärv­de hon sitt fo­to­in­tres­se ef­ter pap­pa. Gustav Nils­son var en känd ama­tör­fo­to­graf i Olofs­bo och Fal­ken­berg och HN har ti­di­ga­re pub­li­ce­rat en del av hans bil­der. Sol­veig var elev ett år hos fo­to­graf Al­mqvist och där­ef­ter an­ställd. Un­der en tid ar­be­ta­de hon ock­så för en fo­to­a­tel­jé i Båstad in­nan hon vän­de åter till Fal­ken­berg och sin gam­la ar­bets­gi­va­re.

Men så träf­fa­de Sol­veig sin bli­van­de ma­ke, Erik Gustafs­son, som drev kon­fek­tions­af­fä­ren Ma­fa och till­sam­mans star­ta­de de en sy­fa­brik på Sandslätt. Sol­veig sök­te till Till skä­rara­ka­de­mi­en i Stock­holm och till­bring­a­de ett år i hu­vud­sta­den in­nan hon kun­de bör­ja som till­skä­ra­re på kon­fek­tions­fa­bri­ken.

Erik tyck­te Erik att hans unga hust­ru skul­le bör­ja spe­la tennis och ef­ter en del över­tal­ning bör­ja­de hon. Tio år se­na­re, 32 år gam­mal, tog Sol­veig sitt förs­ta Sm-guld. Hon spe­la­de i lands­la­get och kom en gång till tred­je om­gång­en i Wim­ble­don.

Hen­nes ma­ke Erik dog för 24 år se­dan, men Sol­veig bod­de i många år kvar på den gam­la släkt­går­den ut­an­för Älv­se­red.

I dag bor Sol­veig på Furu­går­den i Ul­la­red och är vid gans­ka god häl­sa, även om min­net svik­tar en del. Hon är gans­ka trött och vi­lar gans­ka myc­ket på da­gar­na.

Sol­veig har två nä­ra släk­ting­ar, sys­kon­barn, som bå­da bor i Ame­ri­ka. Åt­minsto­ne en av dem kom­mer till hen­nes fö­del­se­dags­fest i dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.