DET HÄN­DE DÅ

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* För 25 år se­dan. 1992 bekräftade tysk dom­stol att Jo­sef Meng­e­le var

död. Den na­zis­tis­ke lä­ka­ren med ök­nam­net ”Dödsäng­eln” ha­de hål­lit sig un­dan rätt­vi­san fram till 1979, då han be­grav­des un­der falskt namn i Bra­si­li­en. En dna-analys av ben­res­ter­na vi­sa­de en­ty­digt att det verk­li­gen var kvar­le­vor­na ef­ter krigs­för­bry­ta­ren.

* För 30 år se­dan. 1987 rös­ta­de riks­da­gen ige­nom ”sam­bo­la­gen”, en ny äk­ten­skaps­balk som skul­le er­sät­ta den 66 år gam­la gif­ter­måls­bal­ken. Syf­tet med la­gen var att ge ett eko­no­miskt skydd åt den sva­ga­re par­ten när ett sam­bo­för­hål­lan­de upp­hör. Mo­de­ra­ter­na och Folk­par­ti­et rös­ta­de nej med mo­ti­ve­ring­en att reg­ler­na in­te be­höv­des och var fri­hets­krän­kan­de.

* För 1805 år se­dan. 212 e Kr mör­da­des den ro­mers­ke kej­sa­ren Ca­ra­cel­la i Sy­ri­en. Han skrev in sig i histo­ri­en bland an­nat för att ha gjort al­la fria in­vå­na­re i det ro­mers­ka ri­ket till med­bor­ga­re.

Samt för att obarm­här­tigt mör­da si­na ri­va­ler, in­klu­si­ve sin bror och sin fru.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.