Mu­je Kastra­ti: ”Vi har för­tjä­nat plat­sen”

Hallands Nyheter - - Sporten - MAT­TI­AS NILS­SON 010-471 53 42 mat­ti­as.nils­son@hn.se

”Jag har haft Hal­da som trä­na­re i många år och jag kan honom”

Der­by­fes­ter­na kom­mer dug­ga tätt i Hal­landstvå­an. Det pas­sar Mu­je Kastra­ti per­fekt. – Det blir ro­li­ga mat­cher med mer publik än då man åker iväg och spe­lar in­för 50 per­so­ner, sä­ger han.

Var­bergs Gifs kvic­ke mitt­fäl­ta­re, även ”M10” kal­lad, lär få fin­na sig i att ham­na i fo­kus den här sä­song­en. Han har näm­li­gen va­rit verk­sam i två av grann­klub­bar­na, Tvåå­kers IF och Vin­bergs I F.

– Med Tvååker gjor­de jag re­san upp till di­vi­sion 2, och det var sam­ma med Vin­berg då vi gick upp från tre­an. Det har mest va­rit med­vind i la­gen jag spe­lat för, sä­ger Mu­je Kastra­ti och fort­sät­ter:

– Klart som spe­la­re ha­de jag li­te mot­gång. Jag minns förs­ta året med Bo­is i Su­pe­ret­tan. Jag fick in­te spe­la så myc­ket som jag vil­le.

MU­JE KASTRA­TI

DET BLEV TO­TALT två in­hopp för Mu­je.

– Det var in­te så myc­ket att hur­ra över, sä­ger 28-åring­en som för tre år se­dan ock­så gick ige­nom en job­big tid - ut­an­för pla­nen.

– Min pap­pa (Men­tor) gick bort och han mis­sa­de in­te en match. Han mo­ti­ve­ra­de mig och driv­kraf­ten jag har i dag för fot­bol­len är tack va­re honom. Det har va­rit job­bigt att spe­la när jag in­te har sett el­ler hört honom vid si­dan av pla­nen. Men jag vet att han finns med mig dag­li­gen, sä­ger Mu­je.

SE­DAN MU­JE KASTRA­TI åter­vän­de till Påsk­bergsval­len har han nu gjort tre sä­song­er med Gif. De två se­nas­te åren har man mis­sat i kva­let upp - men all­tid fått en friplats då nå­got lag bac­kat ur.

– Li­te slump­mäs­sigt, men jag tyc­ker vi har för­tjä­nat det, sä­ger han men tilläg­ger:

– Man hör ju en del. Att vi är la­get som bor­de kö­pa lot­ter. Vis­sa gil­lar det, vis­sa in­te men jag tyc­ker det är ba­ra bra med Var­bergs­lag som är högt upp. Då slip­per al­la som vill nå­got med sin fotboll bör­ja kar­riä­ren i di­vi­sion 5.

SJÄLV HÅL­LER HAN Tvåå­kers IF som fa­vo­rit till­sam­mans med sat­san­de Hit­tarp.

Men Gif gläds ock­så med sin chans och tän­ker ab­so­lut in­te vi­ka ner sig.

– Jag kän­ner att vi kom­mer in li­te som un­der­dogs. Vi kan slapp­na av, det är ing­en som för­vän­tar sig att vi ska vin­na se­ri­en och jag tror det kan pas­sa oss gans­ka bra.

Det en­da un­dan­ta­get sta­vas väl Hal­da Ka­bil.

– Jag har haft Hal­da som trä­na­re i många år och jag kan honom! Han har si­na mål och vill vin­na var­je match. Han för­sö­ker dri­va på var­je spe­la­re.

SOM VETERAN HAR Mu­je lärt sig han­te­ra Ka­bils, ibland tuf­fa, stil. And­ra kan få en chock! – I bör­jan bru­kar de va­ra frå­gan­de, vad är det här? Men rätt of­ta bör­jar de fat­ta att det en­da Hal­da vill är att vin­na, att han gör det bäs­ta för la­get, för­kla­rar Kastra­ti som med sin ru­tin lär få ax­la en lag­pap­pa-roll i år.

Hem­ma­vid har han re­dan ett upp­fost­ran­de an­svar. So­nen Le­vi är ett yr­vä­der på sex­ton må­na­der med ett lo­van­de fot­ar­be­te.

– Han spring­er runt he­la ti­den, le­ker och bu­sar. Det ska bli ro­ligt att ta med honom på en fot­bolls­match läng­re fram. Han var med en gång, men då var han för li­ten och låg mest och sov.

Bild: MAT­TI­AS NILS­SON

FOT­BOL­LEN GÅR I ARV. Le­vi är sex­ton må­na­der gam­mal men har re­dan bör­jat li­ra fotboll med farsan och Gif-spe­la­ren Mu­je Kastra­ti i träd­går­den.

Bild: MAT­TI­AS NILS­SON

HIGH FIVE. Kanske får far och son Kastra­ti an­led­ning att fi­ra un­der kom­man­de fot­bolls­sä­song. Mu­je tyc­ker att Var­bergs Gif slår ur un­der­läge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.